Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017
Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

ECHA/NA/17/10
(neautorizovaný preklad skrátenej informácie ECHA do slovenského jazyka)
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Helsinki 28. apríla 2017 - Spoločnosti musia pred uvedením na trh primerane klasifikovať, označiť a zabaliť svoje nebezpečné chemické látky a zmesi.

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP). To znamená ukončenie prechodného obdobia pre označovanie zmesí. Ak stále máte na svojich regáloch výrobky s etiketami podľa požiadaviek predchádzajúcej legislatívy, musíte sa teraz uistiť, že výrobky už nie sú uvedené na trh, alebo sa musia znova klasifikovať a opätovne označiť v súlade s nariadením CLP.

Účelom klasifikácie a označovania nebezpečných chemických látok a zmesí je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj voľný pohyb látok, zmesí a produktov. Je založená na globálnom harmonizovanom systéme, ktorý bol dohodnutý v OSN.

Zoznámte sa s požiadavkami nariadenia CLP a implementujte ich. Národné asistenčné pracoviská vám môžu pomôcť s otázkami týkajúcimi sa vašich povinností podľa nariadenia CLP.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/-/chemical-products-with-old-labels-off-the-shelves-by-1-june-2017

Ďalšie informácie

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification