Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Ďalšie presadzovanie autorizácie a registrácie sa blíži už v roku 2019
Ďalšie presadzovanie autorizácie a registrácie sa blíži už v roku 2019

Nové projekty presadzovania autorizačných a registračných povinností plánuje fórum na rok 2019. Bola tiež dohodnutá spoločná akcia so zainteresovanými stranami na zlepšenie kvality kariet bezpečnostných údajov.

ECHA/NI/17/22
(neautorizovaný preklad skrátenej informácie ECHA do slovenského jazyka)
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.


Helsinki 27. júna 2017 - Na svojom 27. plenárnom zasadnutí 20.-21. júna sa Fórum pre výmenu informácií o presadzovaní rozhodlo, že siedmy veľký projekt presadzovania práva REF-7 (REACH-EN-FORCE-7) sa zamerá na kontrolu dodržiavania povinností spojených s registráciou a registráciami medziproduktov.

Medziprodukt je látka, ktorá sa vyrába alebo používa na chemické spracovanie s cieľom premeny na inú látku. Týmto spôsobom bude fórum sledovať posledný termín na registráciu a taktiež overí, či sa látky registrované ako medziprodukty skutočne spracúvajú ako medziprodukty podľa nariadenia REACH.

Pri kontrole registračných povinností inšpektori spolupracujú aj s colnými orgánmi, aby zabezpečili adekvátnu kontrolu nad dovezenými látkami.

Fórum sa tiež rozhodlo spustiť tretí pilotný projekt o udelení autorizácie v roku 2019. Tento tretí projekt sa zameria na látky podliehajúce autorizácii, ako sú chrómany a chróm VI. Inšpektori skontrolujú, či spoločnosti, ktoré používajú alebo uvádzajú tieto látky na trh, majú požadované povolenie.

Keďže mnoho akreditovaných organizácií zainteresovaných strán vyjadrilo záujem o spoločnú akciu s fórom o zlepšení kvality bezpečnostných listov (SDS) oznámených po 26. plenárnom zasadnutí, fórum sa rozhodlo začať s takouto iniciatívou. Fórum bude v spolupráci s akreditovanými organizáciami zainteresovaných strán v lete roku 2017 informovať o tom, ako sa dá zapojiť do tejto spoločnej akcie.

Podskupina BPR fóra sa stretla 22. júna na svojom druhom plenárnom zasadnutí. Vymenovala za druhého podpredsedu pani Francescu Ravaioliovú (IT). Podskupina BPR diskutovala o svojich aktivitách v rokoch 2017 a 2018, ako aj o potenciálnom predmete svojho projektu na presadzovanie práva do roku 2019.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/more-enforcement-on-authorisation-and-registration-coming-up-for-2019

Ďalšie informácie

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification