Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Usmernenia pre látky vo výrobkoch boli aktualizované
Usmernenia pre látky vo výrobkoch boli aktualizované

Agentúra ECHA uverejnila komplexnú aktualizáciu svojich usmernení k požiadavkám na látky vo výrobkoch. Poskytuje väčšiu jasnosť v komunikačných a notifikačných povinnostiach spoločností, keď látky vzbudzujúce veľké obavy, sú obsiahnuté vo výrobkoch.

ECHA/NA/17/17
(neautorizovaný preklad skrátenej informácie ECHA do slovenského jazyka)
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.


Helsinki 28. júna 2017 - Toto usmernenie bude užitočné pre spoločnosti, ktoré dovážajú a vyrábajú výrobky. Objasňuje ich povinnosti vyplývajúce z nariadenia REACH o komunikácii so zákazníkmi a oznamovaní agentúry ECHA v prípade, že látky obsahujúce veľmi veľké obavy (SVHC) sú obsiahnuté vo výrobku. SVHC sú uvedené na Kandidátskom zozname. Takisto im pomôže zabezpečiť, aby mali dostatočné informácie na to, aby splnili svoje príslušné povinnosti.

Aktualizované usmernenie obsahuje nové príklady v súlade s rozsudkom Súdneho dvora z 10. septembra 2015, ktorý ďalej objasnil rozsah povinností. Podľa tohto rozsudku sa zákonné povinnosti vzťahujú aj na výrobky, ktoré sa nachádzajú v komplexných produktoch - napríklad v časti automobilu alebo práčky. Taktiež aktualizuje a zlepšuje existujúce príklady vďaka získaným skúsenostiam a prijatým otázkam.

V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora vydala agentúra ECHA v decembri roku 2015 rýchlu aktualizáciu tohto usmernenia s cieľom opraviť časti, ktoré neboli v súlade so závermi rozsudku.

Táto podstatná aktualizácia bola predmetom bežného konzultačného procesu poradenstva, ktorý zahŕňal konzultácie s členskými štátmi, Európskou komisiou a akreditovanými zainteresovanými stranami agentúry ECHA.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/guidance-on-substances-of-very-high-concern-in-articles-updated

Ďalšie informácie

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification