Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Otázky a odpovede ECHA Q&A
Otázky a odpovede ECHA Q&A

Európska chemická agentúra (ECHA) zverejnila na svojich stránkach otázok a odpovedí stanovisko pre vyjasnenie povinností následných užívateľov zlúčenín šesťmocného chrómu (Chromium VI) po dátume zákazu (sunset date) ktorý pripadá na 21. september 2017.

ECHA/NA/17/20
(neautorizovaný slovenský preklad)


Helsinki, 23 August 2017 - Otázky a odpovede ECHA Q&A

  • Som následným užívateľom a Európska Komisia ešte nerozhodla o autorizačnom podaní môjho dodávateľa látky. Dátum zákazu sa blíži, respektíve už prešiel. Ako máme postupovať?

Môžete pokračovať v používaní látky po dátume zákazu pre danú látku v prípade, že Váš dodávateľ podal žiadosť o autorizáciu pre Vaše použitie pred uplynutím lehoty pre podanie.

Ak Komisia prijme rozhodnutie o schválení autorizácie musíte nahlásiť (notifikovať) Vaše použitie agentúre ECHA do troch mesiacov po prvom dodaní látky. Pripomíname, že môžete notifikovať len po právoplatnom rozhodnutí Komisie. Vaša notifikácia musí obsahovať špecifické číslo autorizácie uvedené na štítku a karte bezpečnostných údajov, ktorú obdržíte od dodávateľa, korešpondujúce s Vašim použitím.

Authorizačné číslo je vo formáte 'REACH/xx/x/x'. Pozri tiež https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-authorised-use a https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/4_15_downstream-users-notify-echa-if-you-use-an-authorised-substanc


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/sunset-date-for-chromium-vi-compounds-approaches-what-should-downstream-users-do-

Ďalšie informácie

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification