Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Brexit na stránkach ECHA
Brexit na stránkach ECHA

Nová časť na webových stránkach agentúry ECHA poskytuje informácie o vplyve odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

ECHA/NA/17/21
(neautorizovaný slovenský preklad)

Dňa 29. marca 2017 sa vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej skrátene Spojené kráľovstvo, alebo UK) odvolala na článok 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a oznámila svoj zámer stiahnuť UK z EÚ. Za súčasných okolností sa Spojené kráľovstvo stane od 30. marca 2019 neeurópskou ("treťou") krajinou.

Helsinki 25. septembra 2017 - Odstúpenie Spojeného kráľovstva bude mať vážne dôsledky, pretože regulačné režimy EÚ, ktoré boli zavedené pre mnohé odvetvia vnútorného trhového hospodárstva, sa už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo.

Nariadenie REACH je v celosvetovom meradle najpokročilejší režim na reguláciu bezpečnej manipulácie s chemickými látkami v prospech ľudského zdravia a nášho životného prostredia. Poskytuje tiež regulačné funkcie Európskej chemickej agentúre (ECHA), ako aj vnútroštátnym orgánom, vrátane orgánov Spojeného kráľovstva. Podobne zákonodarca EÚ zveril agentúre ECHA riadenie implementácie nariadení o biocídnych výrobkoch (BPR), klasifikácii a označovaní (CLP) a predbežnom informatizovanom súhlase (PIC).

Po odstúpení Spojeného kráľovstva nebude už spolupráca s UK založená na týchto nariadeniach EÚ.

Spoločnosti v rámci Spojeného kráľovstva a zo zvyšných členských štátov EÚ-27 s právami a povinnosťami podľa týchto nariadení a ich podnikateľské subjekty v dodávateľských reťazcoch v celej EÚ budú hmatateľne ovplyvnené.

Nová časť webových stránok agentúry ECHA poskytuje informácie o vplyve vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie na prácu agentúry, ako aj poradenstvo podnikateľským subjektom vo forme otázok a odpovedí.

Rokovací proces týkajúci sa podmienok odchodu Spojeného kráľovstva, ako aj budúcich vzťahov medzi EÚ a UK si vyžiada určitý čas. V dôsledku toho sa informácie poskytnuté v novej časti webových stránok agentúry ECHA budú postupne rozširovať a aktualizovať, keďže proces stiahnutia bude čoraz jasnejší. Vrelo sa odporúča, aby čitatelia konzultovali tieto aktualizácie s ohľadom na vývoj.

Informácie o odchode UK z EÚ podľa ECHA:


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/-/a-new-section-on-the-echa-webpages-provides-information-on-the-impact-of-the-united-kingdom-s-withdrawal-from-the-european-union

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification