Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Inšpektori začali kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí

Kontroly sa začali v januári 2018 v rámci projektu na presadzovanie právnych predpisov REACH-EN-FORCE-6 (REF-6). Celkovo sa na projekte zúčastní 31 európskych krajín.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Brexit na stránkach ECHA
Brexit na stránkach ECHA

Nová časť na webových stránkach agentúry ECHA poskytuje informácie o vplyve odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

ECHA/NA/17/21
(neautorizovaný slovenský preklad)

Dňa 29. marca 2017 sa vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej skrátene Spojené kráľovstvo, alebo UK) odvolala na článok 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a oznámila svoj zámer stiahnuť UK z EÚ. Za súčasných okolností sa Spojené kráľovstvo stane od 30. marca 2019 neeurópskou ("treťou") krajinou.

Helsinki 25. septembra 2017 - Odstúpenie Spojeného kráľovstva bude mať vážne dôsledky, pretože regulačné režimy EÚ, ktoré boli zavedené pre mnohé odvetvia vnútorného trhového hospodárstva, sa už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo.

Nariadenie REACH je v celosvetovom meradle najpokročilejší režim na reguláciu bezpečnej manipulácie s chemickými látkami v prospech ľudského zdravia a nášho životného prostredia. Poskytuje tiež regulačné funkcie Európskej chemickej agentúre (ECHA), ako aj vnútroštátnym orgánom, vrátane orgánov Spojeného kráľovstva. Podobne zákonodarca EÚ zveril agentúre ECHA riadenie implementácie nariadení o biocídnych výrobkoch (BPR), klasifikácii a označovaní (CLP) a predbežnom informatizovanom súhlase (PIC).

Po odstúpení Spojeného kráľovstva nebude už spolupráca s UK založená na týchto nariadeniach EÚ.

Spoločnosti v rámci Spojeného kráľovstva a zo zvyšných členských štátov EÚ-27 s právami a povinnosťami podľa týchto nariadení a ich podnikateľské subjekty v dodávateľských reťazcoch v celej EÚ budú hmatateľne ovplyvnené.

Nová časť webových stránok agentúry ECHA poskytuje informácie o vplyve vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie na prácu agentúry, ako aj poradenstvo podnikateľským subjektom vo forme otázok a odpovedí.

Rokovací proces týkajúci sa podmienok odchodu Spojeného kráľovstva, ako aj budúcich vzťahov medzi EÚ a UK si vyžiada určitý čas. V dôsledku toho sa informácie poskytnuté v novej časti webových stránok agentúry ECHA budú postupne rozširovať a aktualizovať, keďže proces stiahnutia bude čoraz jasnejší. Vrelo sa odporúča, aby čitatelia konzultovali tieto aktualizácie s ohľadom na vývoj.

Informácie o odchode UK z EÚ podľa ECHA:


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/-/a-new-section-on-the-echa-webpages-provides-information-on-the-impact-of-the-united-kingdom-s-withdrawal-from-the-european-union

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification