Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Registrujúci v oblasti MSP: Buďte pripravení preukázať veľkosť Vašej spoločnosti
Registrujúci v oblasti MSP: Buďte pripravení preukázať veľkosť Vašej spoločnosti

Malé a stredné podniky (MSP), ktoré registrujú svoje látky v rámci nariadenia REACH, využívajú znížený registračný poplatok. Musia však na základe žiadosti agentúry ECHA preukázať, že spadajú do kategórie malých a stredných podnikov.

ECHA/NA/17/22
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki, 25. septembra 2017 - Podľa nariadení REACH a CLP majú malé a stredné podniky prospech z výrazného zníženia poplatkov, a to až do výšky 95%. Musia si nárokovať toto zníženie poplatkov pri predkladaní dokumentácie prostredníctvom systému REACH-IT, a následne im budú fakturované znížené poplatky za ich kategóriu veľkostí MSP.

Aby sa zabezpečilo rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi o registráciu, agentúra ECHA musí overiť oprávnenosť na takéto zníženie poplatkov (overenie MSP). V súčasnosti agentúra ECHA kontroluje veľkosť registrujúcich MSP, ktorí predložili svoje dokumentácie v rokoch 2013-2015.

Pri overovaní týkajúcom sa zaplatených poplatkov požiada agentúra ECHA doklady od spoločností, ktoré preukazujú svoju deklarovanú veľkosť ako MSP. Agentúra ECHA zasiela tieto žiadosti iba prostredníctvom nástroja na predkladanie dokumentov a komunikačného nástroja REACH-IT a stanovuje lehotu, v ktorej musia byť dokumenty doručené. Je dôležité, aby spoločnosti pravidelne kontrolovali svoje účty v rámci systému REACH-IT, aby odlsedovali všetky správy a úlohy od agentúry ECHA, aktualizovali svoje kontaktné údaje a reagovali na požiadavky agentúry ECHA.

Ak žiadateľ o registráciu neposkytne požadované dokumenty do termínu stanoveného agentúrou ECHA, zníženie poplatku sa považuje za neoprávnené. Agentúra ECHA potom vyfaktúruje spoločnosti rozdiel medzi už zaplateným poplatkom MSP a poplatkom pre veľký podnik. Okrem toho spoločnosť musí zaplatiť administratívny poplatok.

A nakoniec, od júna 2016 musia registrujúci MSP nahrať písomné dôkazy podporujúce ich oprávnenie na zníženie poplatkov v REACH-IT predtým, ako podajú svoje registrácie. V prípade predchádzajúcich žiadateľov o registráciu v MSP dôkaz požaduje agentúra ECHA v čase overovania.

Pozadie rozhodnutia: výsledky predchádzajúcich overení

Z previerok z minulých rokov vyplýva, že vysoký podiel spoločností v skutočnosti nespĺňal podmienky na zníženie poplatkov pre MSP. Do roku 2013 32% dokumentácií obsahovalo nároky na zníženie poplatkov pre MSP. Po overení agentúry ECHA však len 18% malo skutočne nárok na toto zníženie. Pozrite si grafické znázornenie výsledkov uvedené na stránkach ECHA.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/sme-registrants-be-ready-to-prove-your-company-size

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification