Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Inšpektori začali kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí

Kontroly sa začali v januári 2018 v rámci projektu na presadzovanie právnych predpisov REACH-EN-FORCE-6 (REF-6). Celkovo sa na projekte zúčastní 31 európskych krajín.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Registrujúci v oblasti MSP: Buďte pripravení preukázať veľkosť Vašej spoločnosti
Registrujúci v oblasti MSP: Buďte pripravení preukázať veľkosť Vašej spoločnosti

Malé a stredné podniky (MSP), ktoré registrujú svoje látky v rámci nariadenia REACH, využívajú znížený registračný poplatok. Musia však na základe žiadosti agentúry ECHA preukázať, že spadajú do kategórie malých a stredných podnikov.

ECHA/NA/17/22
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki, 25. septembra 2017 - Podľa nariadení REACH a CLP majú malé a stredné podniky prospech z výrazného zníženia poplatkov, a to až do výšky 95%. Musia si nárokovať toto zníženie poplatkov pri predkladaní dokumentácie prostredníctvom systému REACH-IT, a následne im budú fakturované znížené poplatky za ich kategóriu veľkostí MSP.

Aby sa zabezpečilo rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi o registráciu, agentúra ECHA musí overiť oprávnenosť na takéto zníženie poplatkov (overenie MSP). V súčasnosti agentúra ECHA kontroluje veľkosť registrujúcich MSP, ktorí predložili svoje dokumentácie v rokoch 2013-2015.

Pri overovaní týkajúcom sa zaplatených poplatkov požiada agentúra ECHA doklady od spoločností, ktoré preukazujú svoju deklarovanú veľkosť ako MSP. Agentúra ECHA zasiela tieto žiadosti iba prostredníctvom nástroja na predkladanie dokumentov a komunikačného nástroja REACH-IT a stanovuje lehotu, v ktorej musia byť dokumenty doručené. Je dôležité, aby spoločnosti pravidelne kontrolovali svoje účty v rámci systému REACH-IT, aby odlsedovali všetky správy a úlohy od agentúry ECHA, aktualizovali svoje kontaktné údaje a reagovali na požiadavky agentúry ECHA.

Ak žiadateľ o registráciu neposkytne požadované dokumenty do termínu stanoveného agentúrou ECHA, zníženie poplatku sa považuje za neoprávnené. Agentúra ECHA potom vyfaktúruje spoločnosti rozdiel medzi už zaplateným poplatkom MSP a poplatkom pre veľký podnik. Okrem toho spoločnosť musí zaplatiť administratívny poplatok.

A nakoniec, od júna 2016 musia registrujúci MSP nahrať písomné dôkazy podporujúce ich oprávnenie na zníženie poplatkov v REACH-IT predtým, ako podajú svoje registrácie. V prípade predchádzajúcich žiadateľov o registráciu v MSP dôkaz požaduje agentúra ECHA v čase overovania.

Pozadie rozhodnutia: výsledky predchádzajúcich overení

Z previerok z minulých rokov vyplýva, že vysoký podiel spoločností v skutočnosti nespĺňal podmienky na zníženie poplatkov pre MSP. Do roku 2013 32% dokumentácií obsahovalo nároky na zníženie poplatkov pre MSP. Po overení agentúry ECHA však len 18% malo skutočne nárok na toto zníženie. Pozrite si grafické znázornenie výsledkov uvedené na stránkach ECHA.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/sme-registrants-be-ready-to-prove-your-company-size

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification