Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie MSP čelia finančným výzvam pri registrácii podľa nariadenia REACH
MSP čelia finančným výzvam pri registrácii podľa nariadenia REACH

Nedávna štúdia o segmentácii trhu malých a stredných podnikov (MSP) potvrdzuje neistotu týkajúcu sa zámerov MSP zaregistrovať svoje látky do 31. mája 2018. Zdá sa, že hlavnou prekážkou sú náklady na údaje potrebné na registráciu.

ECHA/NI/17/31
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki 3. októbra 2017 - Štúdia, ktorú vypracovala agentúra ECHA, zhromaždila informácie o štruktúre trhu MSP, hlavne pre marketing nedávno spustených cloudových služieb agentúry ECHA, ktoré dávajú MSP online prístup k aplikácii IUCLID. Taktiež zhromaždila informácie o zámeroch malých a stredných podnikov zaregistrovať výrobky do posledného termínu na registráciu 31. mája 2018 a analyzovala problémy, ktorým čelia tieto menšie spoločnosti v procese registrácie. Poskytuje aj odporúčania, ako presvedčiť MSP, aby využívali služby cloudových služieb agentúry ECHA a benefitovali z nich.

Boli predstavené tri typy trhových segmentov pre MSP založené na úlohe MSP v rámci REACH a na ich postojoch k registrácii:

  • Výrobcovia výrobkov a dodávatelia, ktorí vyrábajú a dovážajú látky a majú priame registračné povinnosti. Tento segment je ďalej rozdelený na spoločnosti, ktoré dobre chápu REACH a vyčlenili zdroje na registráciu; spoločnosti, ktoré si nie sú isté, či sa musia zaregistrovať alebo nie; a MSP, ktoré sa obávajú straty svojich podnikov, pretože si nemôžu dovoliť registráciu.
  • Poradcovia, ktorí pomáhajú a usmerňujú prvý segment.
  • Odborníci, ktorí sú buď poskytovateľmi služieb alebo vlastnými odborníkmi.

Medzi týmito segmentmi je kľúčové zistenie, že zatiaľ čo väčšina MSP (95% respondentov) si je vedomá svojich povinností, značný počet bojuje s vysokými nákladmi na registráciu, najmä nákladmi na prístupové listy (letters of access) a nákladmi na účasť vo Fóre na výmenu informácií (SIEF). Výsledkom je, že časť spoločností racionalizuje svoje portfóliá látok a hľadá alternatívne riešenia, napríklad opätovné preskúmanie ich objemu výroby a objemu dovozu pod hranicou jednej tony za rok, ktorá spúšťa registračné povinnosti.

Pokiaľ ide o ECHA Cloud Services, agentúra ECHA bude musieť starostlivo zvážiť, ako zlepšiť vnímanie zainteresovaných strán, pokiaľ ide o súkromie a bezpečnosť služby.

V štúdii sa navrhujú opatrenia pre agentúru ECHA, členské štáty a Európsku komisiu na pomoc pri registrácii MSP do termínu do roku 2018 a na predchádzanie negatívnemu vplyvu ich neúspechu na európsku konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Tieto akcie zahŕňajú napríklad mobilizáciu zdrojov na podporu malých a stredných podnikov v ich registračných povinnostiach a pomoc malým a stredným podnikom, aby zvládali náklady spojené s účasťou v SIEF. Tiež odporúča, aby informácie o financovaní boli ľahšie dostupné. Úplný zoznam návrhov môžete nájsť na konci súhrnného zhrnutia.

Agentúra ECHA už začala skúmať riešenia, ktoré by mohli zlepšiť situáciu pre MSP, ktoré sa sa zatiaľ trápia, a diskutuje s Komisiou a rôznymi zainteresovanými stranami z odvetvia, ktoré sú súčasťou riaditeľskej skupiny kontaktov (Directors’ Contact Group). Táto skupina bola zriadená v roku 2010 s cieľom monitorovať celkovú pripravenosť spoločností a identifikovať a vyriešiť problémy, ktoré sa týkajú registrácie podľa nariadenia REACH.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/smes-face-financial-challenges-registering-under-reach

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification