Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Ako ovplyvňujú REACH a CLP stratégie trvalo udržateľného rozvoja priemyslu?
Ako ovplyvňujú REACH a CLP stratégie trvalo udržateľného rozvoja priemyslu?

Udržateľnosť je čoraz dôležitejšia v agende priemyslu, ale manažment chemických látok často nie je priamo spojený so stratégiami udržateľnosti podnikov. REACH sa však považuje za nepriamy príspevok k ziskovosti alebo k dlhodobému zvýhodneniu značkových spoločností.

ECHA/NI/17/32
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki 4. októbra 2017 - Podľa štúdie, ktorú dala vypracovať agentúra ECHA, sa spoločnosti stále stretávajú s riadením chemických látok hlavne v súvislosti s dodržiavaním všetkých príslušných nariadení. Súlad s právnymi predpismi o chemických látkach a zmesiach považujú spoločnosti za východiskový bod, ktorý poskytuje "licenciu na prevádzku" vo svojich podnikateľských oblastiach, ale túto problematiku priamo nespájajú s ich stratégiami udržateľnosti. Vývoj udržateľnejšieho chemického manažmentu je viac ovplyvnený regulačnými požiadavkami, očakávaniami zákazníkov alebo obchodnými stratégiami spoločností.

Kvalitné informácie v REACH registračných dokumentáciách spoločností neboli považované za komerčné aktíva. Kvalita dokumentácie v skutočnosti nemá úlohu v programoch dodržiavania zhody v priemysle a 19 spoločností zúčastnených na tejto štúdii nemá konkrétne ciele (napríklad kľúčové ukazovatele výkonnosti) alebo stratégie na riešenie kvality dokumentácie.

Spoločnosti, ktoré sa usilujú o trvalo udržateľné používanie chemických látok, oceňujú najmä predvídateľnosť regulačných opatrení s cieľom zostať "predpripravení". Štúdia ukazuje, že Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy je hlavnou hnacou silou inovácie a substitúcie menej nebezpečných chemických látok a zmesí. Vo všeobecnosti sa dopyt po trvalejších výrobkoch a výrobných procesoch na trhu zvyšuje a je najvýraznejší v podnikoch, ktoré čelia priamo spotrebiteľom. Maloobchodníci zohrávajú dôležitú úlohu pri prenose trendov v dopyte spotrebiteľov.

Hlavným zistením správy je, že nariadenia REACH a CLP majú rozhodujúci, aj keď len nepriamy vplyv na udržateľnosť a obchodné stratégie spoločností. Kandidátsky zoznam má vplyv najmä na dopyt na trhu a používa sa ako opatrenie pre investorov na porovnávanie výkonnosti udržateľnosti spoločností. Požiadavky trhu a investorov majú následne priamy vplyv na integrované podnikové obchodné stratégie, vrátane stratégií trvalej udržateľnosti.

Štúdia prináša agentúre ECHA niekoľko odporúčaní k využitiu príležitosti na ďalšie zlepšenie situácie. Napríklad spôsoby, ako povzbudiť spoločnosti, aby do svojich integrovaných stratégií udržateľnosti podnikov zahrnuli správne riadenie chemických látok, a to vypracovaním referenčných nástrojov na podávanie správ. Niekoľko týchto odporúčaní môže tiež pomôcť agentúre ECHA pri dosahovaní cieľov Svetového summitu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2020. Agentúra ECHA začne diskutovať o týchto nápadoch s priemyslom, mimovládnymi organizáciami a inými zainteresovanými stranami.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/how-do-reach-and-clp-impact-industry-s-sustainability-strategies-

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification