Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Inšpektori začali kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí

Kontroly sa začali v januári 2018 v rámci projektu na presadzovanie právnych predpisov REACH-EN-FORCE-6 (REF-6). Celkovo sa na projekte zúčastní 31 európskych krajín.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Ako ovplyvňujú REACH a CLP stratégie trvalo udržateľného rozvoja priemyslu?
Ako ovplyvňujú REACH a CLP stratégie trvalo udržateľného rozvoja priemyslu?

Udržateľnosť je čoraz dôležitejšia v agende priemyslu, ale manažment chemických látok často nie je priamo spojený so stratégiami udržateľnosti podnikov. REACH sa však považuje za nepriamy príspevok k ziskovosti alebo k dlhodobému zvýhodneniu značkových spoločností.

ECHA/NI/17/32
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki 4. októbra 2017 - Podľa štúdie, ktorú dala vypracovať agentúra ECHA, sa spoločnosti stále stretávajú s riadením chemických látok hlavne v súvislosti s dodržiavaním všetkých príslušných nariadení. Súlad s právnymi predpismi o chemických látkach a zmesiach považujú spoločnosti za východiskový bod, ktorý poskytuje "licenciu na prevádzku" vo svojich podnikateľských oblastiach, ale túto problematiku priamo nespájajú s ich stratégiami udržateľnosti. Vývoj udržateľnejšieho chemického manažmentu je viac ovplyvnený regulačnými požiadavkami, očakávaniami zákazníkov alebo obchodnými stratégiami spoločností.

Kvalitné informácie v REACH registračných dokumentáciách spoločností neboli považované za komerčné aktíva. Kvalita dokumentácie v skutočnosti nemá úlohu v programoch dodržiavania zhody v priemysle a 19 spoločností zúčastnených na tejto štúdii nemá konkrétne ciele (napríklad kľúčové ukazovatele výkonnosti) alebo stratégie na riešenie kvality dokumentácie.

Spoločnosti, ktoré sa usilujú o trvalo udržateľné používanie chemických látok, oceňujú najmä predvídateľnosť regulačných opatrení s cieľom zostať "predpripravení". Štúdia ukazuje, že Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy je hlavnou hnacou silou inovácie a substitúcie menej nebezpečných chemických látok a zmesí. Vo všeobecnosti sa dopyt po trvalejších výrobkoch a výrobných procesoch na trhu zvyšuje a je najvýraznejší v podnikoch, ktoré čelia priamo spotrebiteľom. Maloobchodníci zohrávajú dôležitú úlohu pri prenose trendov v dopyte spotrebiteľov.

Hlavným zistením správy je, že nariadenia REACH a CLP majú rozhodujúci, aj keď len nepriamy vplyv na udržateľnosť a obchodné stratégie spoločností. Kandidátsky zoznam má vplyv najmä na dopyt na trhu a používa sa ako opatrenie pre investorov na porovnávanie výkonnosti udržateľnosti spoločností. Požiadavky trhu a investorov majú následne priamy vplyv na integrované podnikové obchodné stratégie, vrátane stratégií trvalej udržateľnosti.

Štúdia prináša agentúre ECHA niekoľko odporúčaní k využitiu príležitosti na ďalšie zlepšenie situácie. Napríklad spôsoby, ako povzbudiť spoločnosti, aby do svojich integrovaných stratégií udržateľnosti podnikov zahrnuli správne riadenie chemických látok, a to vypracovaním referenčných nástrojov na podávanie správ. Niekoľko týchto odporúčaní môže tiež pomôcť agentúre ECHA pri dosahovaní cieľov Svetového summitu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2020. Agentúra ECHA začne diskutovať o týchto nápadoch s priemyslom, mimovládnymi organizáciami a inými zainteresovanými stranami.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/how-do-reach-and-clp-impact-industry-s-sustainability-strategies-

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification