Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Vplyv 11-tej adaptácie na technický a vedecký pokrok
Vplyv 11-tej adaptácie na technický a vedecký pokrok

Draft 11-tej adaptácie na technický a vedecký pokrok (ATP) nariadenia CLP/GHS (Nariadenie (EC) č. 1272/2008) bol zverejnený a zaslaný na pripomienky Svetovej obchodnej organizácii.

11-te ATP by malo vstúpiť do platnosti ešte v roku 2017 a nadobudnúť právnu účinnosť 18 mesiacov neskôr.

Hlavné body 11th ATP:

1) Tabuľka 3.1 Prílohy VI nariadenia CLP bude kompletne vymenená.
2) Tabuľka 3.2 vychádzajúca z kritérií Prílohy VI Smernice 67/548/EEC bola vymazaná s účinnosťou od 1 júna 2017.

11-te ATP môže vyžadovať zmeny / úpravy v prípade Vašich produktov - označovanie, KBÚ a rozšírené KBÚ.


Ďalšie informácie
Link EC Europa.eu ATP 11

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification