Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Inšpektori začali kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí

Kontroly sa začali v januári 2018 v rámci projektu na presadzovanie právnych predpisov REACH-EN-FORCE-6 (REF-6). Celkovo sa na projekte zúčastní 31 európskych krajín.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Projekt kontroly dodržiavania povinností REACH pre látky vo výrobkoch
Projekt kontroly dodržiavania povinností REACH pre látky vo výrobkoch

Cieľom pilotného projektu je určiť úroveň a dôvody nedodržiavania a zvýšiť informovanosť o povinnostiach. Obzvlášť sa budú kontroly zameriavať na dodávateľov spotrebných výrobkov.

ECHA/NI/17/34
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki 20. novembra 2017 - Fórum pre výmenu informácií o presadzovaní nariadenia REACH začalo pilotný projekt na overenie súladu s oznamovacími a komunikačnými povinnosťami látok v článkoch v nariadení REACH. Projekt sa začína v dôsledku vnútroštátnych opatrení na presadzovanie práva, správ od orgánov alebo mimovládnych organizácií a nízkeho počtu oznámení, podané agentúre ECHA. Všetci naznačujú, že povinnosti priemyslu nebudú adekvátne splnené.

Cieľom pilotného projektu je:

  1. kontrola dodržiavania povinností výrobcov, dovozcov a dodávateľov výrobkov (články 7 a 33 nariadenia REACH);
  2. prispieť k zvyšovaniu povedomia a pochopenia právnych záväzkov a následne k zvýšeniu úrovne súladu medzi držiteľmi povinností;
  3. budovať lepší obraz o skutočnej úrovni dodržiavania predpisov zo strany dodávateľov výrobkov;
  4. zistiť dôvody nedodržania pravidiel a či sú potrebné ďalšie opatrenia (napr. podpora držiteľom povinností) zo strany agentúry ECHA, Komisie a / alebo príslušných orgánov členských štátov; a
  5. zhromaždiť skúsenosti a zaviesť metódy presadzovania potenciálnych kontrol týchto záväzkov vo väčšej miere v budúcnosti.

Cieľovými skupinami pre inšpekciu sú distribútori výrobkov a výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov. Výrobky, ktoré pravdepodobne obsahujú látky z kandidátskeho zoznamu, ktorým môžu byť vystavení spotrebitelia, sú osobitným dôrazom. Príklady spotrebných predmetov, ktoré sa môžu súčasne kontrolovať, sú elektrické výrobky, stavebné materiály a interiérové ​​výrobky.

Medzi konkrétne látky, na ktoré by mohol byť zameraný projekt, patria:

  • brómované retardéry horenia;
  • fosforové retardéry horenia;
  • chlórparafíny s krátkym reťazcom;
  • ftaláty;
  • aprotické polárne rozpúšťadlá;
  • perfluorované látky; a
  • fenolové benzotriazoly.

Operačná fáza projektu sa začala v októbri 2017 a bude prebiehať do konca júna 2018. Výsledky sa očakávajú koncom novembra 2018.

Agentúra ECHA aktualizovala svoje usmernenia REACH týkajúce sa požiadaviek na látky vo výrobkoch a tiež usporiadala internetový seminár pre priemysel o povinnostiach v oblasti oznamovania a notifikácie, ktoré musia dovozcovia, výrobcovia a dodávatelia výrobkov v EÚ dodržiavať v prípade, že ich výrobky obsahujú látky z kandidátskeho zoznamu. Odkazy na záznamy a prezentácie s vedením a webinárom sú k dispozícii nižšie.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/-/enforcement-project-to-check-compliance-with-the-obligations-of-substances-in-articles

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification