Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

ECHA/NA/17/29
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinky 8. decembra 2017 - Výbor pre hodnotenie rizík (Risk Assessment Committee - RAC) a Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (Socio-economic Analysis Committee - SEAC) sa dohodli na navrhovaných obmedzeniach týkajúcich sa diizokyanátov a olovených stabilizátorov vo výrobkoch z PVC. RAC tiež schválil spoločnú správu pracovnej skupiny ECHA/RAC-SCOEL o vedeckých metódach na hodnotenie vystavenia účinkom chemických látok na pracovisku.

Tieto návrhy stanovísk budú zaslané žiadateľom na pripomienkovanie pred konečným prijatím. Výbory tiež dokončili svoju prácu na šiestich žiadostiach o povolenie prijatím stanovísk týkajúcich sa ôsmich použití látok vzbudzujúcich veľké obavy.

Výbory súhlasili s obmedzením používania diizokyanátov na pracovisku na návrh Nemecka. Hlavným cieľom je zabrániť novým prípadom astmy z povolania z dôvodu vystavenia diizokyanátom, medzi priemyselnými pracovníkmi a odborníkmi. RAC tiež prijal stanovisko na podporu návrhu agentúry ECHA na obmedzenie používania stabilizátorov olova vo výrobkoch z PVC.

Ďalšie informácie o dohodnutých návrhoch stanovísk v rámci postupu schvaľovania, ôsmich prijatých stanoviaskách o harmonizovanej klasifikácii a označovaní (CLH) a oba návrhy na obmedzenia sú k dispozícii v prílohe.

RAC tiež schválil záverečnú správu spoločnej pracovnej skupiny agentúry ECHA/RAC a vedeckého výboru pre limity expozície pri práci (SCOEL), ktorá sa týka hodnotenia metodík ECHA a SCOEL s cieľom posúdiť vystavenie pracovníkov karcinogénom na pracovisku. Správa bude k dispozícii na internetovej stránke agentúry ECHA.

RAC pokračovala v práci na hodnotení troch dokumentácií vypracovaných agentúrou ECHA o limitoch expozície na pracovisku (OEL) pre nikel a jeho zlúčeniny, benzén a akrylonitril. Komisia požiadala o túto prácu na podporu vývoja záväzných OEL podľa štvrtej zmeny a doplnenia smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (CMD). Táto práca sa dokončí v RAC 44 v marci 2018 a má byť ohlásená Komisii do 26. marca 2018.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/restriction-proposal-on-diisocyanates-and-several-authorisation-applications-agreed-by-rac-and-seac

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification