Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Inšpektori začali kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí
Inšpektori začali kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí

Kontroly sa začali v januári 2018 v rámci projektu na presadzovanie právnych predpisov REACH-EN-FORCE-6 (REF-6). Celkovo sa na projekte zúčastní 31 európskych krajín.

ECHA/NR/18/09
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki 20. februára 2018 - Kontroly v členských štátoch EÚ a EHP zistia, či klasifikácia a označenie zmesi zodpovedá informáciám uvedeným v karte bezpečnostných údajov pre zmes.

Členské štáty môžu do svojich inšpekcií zahrnúť aj ďalšie moduly. Dodatočné moduly zahŕňajú: výnimky týkajúce sa požiadaviek na označovanie a balenie, povinnosť uplatňovať harmonizovanú klasifikáciu a označovanie (CLH), osobitné požiadavky nariadenia CLP pre kvapalné kapsle pracieho detergentu (LLDC) a autorizáciu a označovanie biocídnych výrobkov.

Modul REF-6 o biocídnych výrobkoch je prvý projekt spoločne realizovaný fórom pre výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov a podskupinou fóra pre reguláciu biocídnych výrobkov (BPRS). Tento modul je tiež prvým projektom presadzovania, na ktorom sa BPRS zúčastňuje - podskupina bola založená v marci 2017.

Projekt REF-6 bol prijatý na konci roka 2016. Inšpekčné činnosti budú pokračovať aj v roku 2018. Správa o výsledkoch inšpekcií bude k dispozícii v štvrtom štvrťroku roku 2019.

Základné informácie
Fórum koordinuje rôzne projekty na presadzovanie právnych predpisov, pričom jedným z hlavných projektov je projekt REACH-EN-FORCE (REF), ktorého cieľom je harmonizácia presadzovania v každom členskom štáte a kontrola súčasnej úrovne dodržiavania osobitných povinností uložených priemyslu nariadeniami REACH, CLP a PIC.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/inspectors-begin-controls-of-classification-and-labelling-of-mixtures

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification