Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Členské štáty začali hodnotiť 21 látok v roku 2018
Členské štáty začali hodnotiť 21 látok v roku 2018

Agentúra ECHA prijala aktualizovaný akčný plán spoločenstva (CoRAP) s 108 látkami, ktoré sa majú vyhodnotiť v rokoch 2018-2020. Registrujúci látok uvedených na zozname sú vyzývaní, aby koordinovali svoje kroky a kontaktovali hodnotiace členské štáty.

ECHA/NR/18/17
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinky 20. marca 2018 - V nasledujúcich troch rokoch plánuje 20 členských štátov vyhodnotiť 108 látok. Zodpovedné orgány majú 12 mesiacov na vyhodnotenie 21 látok vybraných na hodnotenie pre rok 2018. Cieľom je objasniť, či tieto látky predstavujú riziko pre ľudí alebo životné prostredie. Ak to bude potrebné, žiadatelia o registráciu budú vyzvaní na poskytnutie ďalších informácií o látke, aby orgány mohli posúdiť predpokladané obavy.

Agentúra ECHA vyzýva registrujúcich uvedených látok, aby koordinovali svoje činnosti a kontaktovali hodnotiaci členský štát. Žiadatelia o registráciu sa tiež vyzývajú, aby aktualizovali svoju dokumentáciu, najmä pokiaľ ide o použitia a expozičné scenáre. Budú mať príležitosť vyjadriť sa pred akýmkoľvek rozhodnutím o vyžiadaní ďalších informácií. Takéto návrhy rozhodnutí preskúmajú ostatné členské štáty a agentúra ECHA pred vydaním konečného rozhodnutia.

Látky sa vyberajú na vyhodnotenie s cieľom objasniť obavy súvisiace s ich expozíciou a predpokladanými závažnými nebezpečnými vlastnosťami: perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), karcinogénne, mutagénne a reprotoxické (CMR) alebo endokrinné disruptory v kombinácii so širokým disperzným spotrebiteľským použitím. Počas hodnotenia bude možné identifikovať aj iné obavy týkajúce sa látok.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/member-states-start-evaluating-21-substances-in-2018

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification