Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Ekotox info EkotoxInfo 19.06.2017 - 12 nových látok pridaných do Autorizačného zoznamu
EkotoxInfo 19.06.2017 - 12 nových látok pridaných do Autorizačného zoznamu

ECHA/NI/17/21 - Autorizačný zoznam teraz obsahuje 43 látok.

EkotoInfo z 19.6.2017 obsahuje súhrnný zoznam 12 nových látok. Na stiahnutie kliknite SEM.

12 nových látok teraz potrebuje povolenie na použitie po dátume uplynutia platnosti.

Komisia použila ako základ pre svoje rozhodnutie odporúčania agentúry ECHA uvedené v  piatej a šiestej prílohe XIV z 6. februára 2014 a 1. júla 2015.

​Ďalšie informácie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/999 z 13. júna 2017, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

https://echa.europa.eu/-/reach-authorisation-list-updated

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification