Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Ekotox info EkotoxInfo 28.06.2017 - Obmedzenie použitia kyseliny perfluoroktánovej (PFOA)
EkotoxInfo 28.06.2017 - Obmedzenie použitia kyseliny perfluoroktánovej (PFOA)

Obmedzenie použitia kyseliny perfluoroktánovej (PFOA), jej solí a látok súvisiacim s PFOA

EkotoInfo z 28.6.2017 obsahuje súhrnný zoznam obmedzení a výnimiek pre obmedzenú látku. Na stiahnutie kliknite SEM.

 1. Nesmú sa vyrábať ani uvádzať na trh ako samostatné látky od 4. júla 2020.
 2. Nesmú sa od 4. júla 2020 používať pri výrobe ani uvádzať na trh ako súčasť: a) inej látky, ako zložka; b) zmesi; c) výrobku;v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 25 ppb PFOA vrátane jej solí alebo 1 000 ppb jednej alebo viacerých látok súvisiacich s PFOA.
 3. Body 1 a 2 sa uplatňujú od:
  a) 4. júla 2022 na: i) zariadenia používané na výrobu polovodičov; ii) latexové tlačiarenské farby.
  b) 4. júla 2023 na: i) textílie na ochranu pracovníkov pred rizikami pre ich zdravie a bezpečnosť; ii) membrány pre zdravotnícke textílie, filtráciu pri úprave vody, výrobné procesy a úpravu odpadových vôd; iii) plazmovo nanášané nanotechnologické nátery.
  c) 4. júla 2032 na zdravotnícke pomôcky okrem implantovateľných zdravotníckych pomôcok v rámci rozsahu pôsobnosti smernice 93/42/EHS.
 4. Body 1 a 2 sa neuplatňujú na žiadne z týchto položiek:
  a) kyselina perfluoroktánsulfónová a jej deriváty, ktoré sa uvádzajú v časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004;
  b) výroba látok, ktoré nevyhnutne vznikajú ako vedľajší výrobok počas výroby fluorových chemických látok s uhlíkovým reťazcom rovným alebo kratším ako 6 atómov;
  c) látka, ktorá sa má použiť alebo sa používa ako prepravovaný izolovaný medziprodukt, za predpokladu, že sú splnené podmienky článku 18 ods. 4 písm. a) až f) tohto nariadenia;
  d) látka, ako zložka inej látky alebo zmesi, ktorá sa má použiť alebo používa: i) pri výrobe implantovateľných zdravotníckych pomôcok patriacich do pôsobnosti smernice 93/42/EHS; ii) vo fotografických náteroch, ktoré sa používajú na filmy, papiere alebo tlačiarenské platne; iii) vo fotolitografických postupoch pre polovodiče alebo v leptacích procesoch pre kompozitné polovodiče;
  e) v koncentrovaných hasiacich penových zmesiach, ktoré sa uviedli na trh pred 4. júla 2020 a majú sa použiť alebo sa používajú pri výrobe iných hasiacich penových zmesí.
 5. Bod 2 písm. b) sa neuplatňuje na hasiace penové zmesi, ktoré boli:
  a) uvedené na trh pred 4. júlom 2020, alebo
  b) vyrobené v súlade s odsekom 4 písm. e), za predpokladu, že v prípade používania na výcvikové účely sa minimalizujú emisie do životného prostredia a zbierajú a bezpečne sa likvidujú odpadové vody.
 6. Bod 2 písm. c) sa neuplatňuje na:
  a) výrobky uvedené na trh pred 4. júlom 2020;
  b) implantovateľné zdravotnícke pomôcky vyrobené v súlade s bodom 4 písm. d) bodom i);
  c) výrobky s fotografickým náterom uvedené v bode 4 písm. d) bode ii);
  d) polovodiče alebo kompozitné polovodiče uvedené v bode 4 písm. d) bode iii).“.

​Ďalšie informácie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1000 z 13. júna 2017, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kyselinu perfluoroktánovú (PFOA), jej soli a látky súvisiace s PFOA

 

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification