Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Ekotox info EkotoxInfo 5.9.2017 - zákaz použitia - dvojchroman draselný
EkotoxInfo 5.9.2017 - zákaz použitia - dvojchroman draselný

ZÁKAZ POUŽITIA - dvojchroman draselný = Potassium dichromate; EC no.: 231-906-6; CAS no.: 7778-50-9.

Dvojchroman draselný je zaradený do Prílohy XIV nariadenia REACH ("Authorizačný zoznam"), s dátumom zákazu použitia:
Termín: 21. septembra 2017.

Dátum zákazu (sunset date) sa vzťahuje na všetky použitia bez rozdielu množstva, teda aj napríklad pre laboratórne účely, pokiaľ toto použitie nebolo autorizované.

Overte si či Váš dodávateľ autorizoval Vaše použitie, skontrolujte či Vám dodal novú kartu bezpečnostných údajov aj spolu s autorizačným číslom a expozičným scenárom.

Môžete pokračovať v používaní látky po dátume zákazu pre danú látku v prípade, že Váš dodávateľ podal žiadosť o autorizáciu pre Vaše použitie pred uplynutím lehoty pre podanie.

Ak Komisia prijme rozhodnutie o schválení autorizácie musíte nahlásiť (notifikovať) Vaše použitie agentúre ECHA do troch mesiacov po prvom dodaní látky. Pripomíname, že môžete notifikovať len po právoplatnom rozhodnutí Komisie. Vaša notifikácia musí obsahovať špecifické číslo autorizácie uvedené na štítku a karte bezpečnostných údajov, ktorú obdržíte od dodávateľa, korešpondujúce s Vašim použitím.

Authorizačné číslo je vo formáte 'REACH/xx/x/x'. Pozri tiež https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-authorised-use a https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/4_15_downstream-users-notify-echa-if-you-use-an-authorised-substanc

S rovnakým dátumom zákazu sú aj: Chromium trioxide; Acids generated from chromium trioxide and their oligomers; Sodium dichromate; Ammonium dichromate; Potassium chromate; Sodium chromate.

 

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification