Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Jedna nová látka bola pridaná do zoznamu kandidátov a niekoľko záznamov bolo aktualizovaných

Agentúra ECHA pridala látku PFHxS do zoznamu kandidátov. Zápisy pre bisfenol A a štyri ftaláty boli aktualizované tak, aby zahŕňali vlastnosti narúšajúce endokrinný systém pre ľudské zdravie. Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) pre autorizáciu teraz obsahuje 174 látok.

Čítať celý článok...
Chemický manažment

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenstvo šité na mieru pre oblasť manažmentu chemických látok, zmesí a výrobkov vo Vašom podniku (legislatívu REACH, CLP,...) s cieľom minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životného prostredia.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Pre efektívne fungovanie chemického manažmentu v podniku je potrebné mať zabezpečené:
1.    KBÚ SKRÍNING  - ANALÝZU STAVU  KBU
2.    REACH + CLP SKRÍNING - IDENTIFIKÁCIA POVINNOSTÍ podniku vo vzťahu k REACH a CLP legislatíve
3.    IMPLEMENTÁCIA POŽIADAVIEK e-KBU NA PRACOVISKU - ŠKÁLOVANIE ES
4.    AKTÍVNU KOMUNIKÁCIU V RÁMCI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA
5.    OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI – PREVÁDZKOVÝ PORIADOK A POSUDOK O RIZIKU
6.    OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIACieľová skupina: výrobcovia, dodávatelia a následný užívatelia bez obmedzenia množstva používaných chemických látok, zmesí a výrobkov.

Bezpečné používanie chemických látok a zmesí by malo byť najvyššou prioritou pre každú spoločnosť.

Je dôležité, aby informácie o podmienkach použitia chemických látok, zmesí a výrobkov  boli oznamované v rámci dodávateľského reťazca s konečným cieľom minimalizovať riziká na pracovisku a tým zabezpečiť ochranu zamestnancov.

 


  • KBÚ SKRÍNING - Objednať  -  Opýtať sa


Obsahová náplň:

1.    Identifikácia látok, zmesí, surovín a výrobkov  používaných v podniku z podkladov od zákazníka (karty bezpečnostných údajov (KBU), rozšírené karty bezpečnostných údajov (e-KBU), doplňujúca dokumentácia,...) ;
2.    Vypracovanie zoznamu KBÚ (resp. e-KBÚ) od dodávateľov ;
3.    Vypracovanie zoznamu dodávateľov a odberateľov ;
4.    Posúdenie kvality KBÚ resp. e-KBÚ na základe Metodiky pre kontrolu KBÚ ;
5.    Identifikácia nedostatkov v KBÚ, poznanie nesúladu s požiadavkami legislatívy umožňuje určiť slabé miesta a oblasti vyžadujúce okamžitú pozornosť.

KBU SKRÍNING je vypracovaný podľa Metodiky pre kontrolu KBU, ktorú vypracovalo Ekotoxikologickým centrom Bratislava, s.r.o. .
Súčasťou metodiky je vypracovaný Dotazník pre kontrolu KBÚ – PDF, WORD dokument.
Dotazník pre kontrolu KBÚ slúžil ako podklad pri komunikácii s Vašimi dodávateľmi za účelom vykonania náprav chybnej dokumentácie.
Pri kontrole správností KBÚ sa kladie dôraz na závažné nedostatky vo väzbe na požiadavky legislatívy: nariadenie (ES) č. 1272/2008, nariadenia č. 355/2006 Z. z. v platnom a nariadenie (EÚ) č. 830/2015.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie KBÚ SKRÍNINGU, dodáme Vám:
1.    Vypracovaný zoznam KBÚ resp. e-KBÚ prijatých od dodávateľov
- EXL súbor ;
2.    Vypracovaný zoznam dodávateľov a odberateľov
- EXL súbor ;
3.    Vypracovanú Metodika pre kontrolu KBU
- PDF dokument ;
4.    Správu o analýze stavu a kvalite KBÚ resp. e-KBÚ od Vašich dodávateľov vypracovanú na základe Metodiky pre kontrolu KBU
- PDF dokument.

Metodika kontroly KBU zahŕňa:
A.    kroky pre následných užívateľov ako vykonať kontrolu správnosti KBÚ od Vašich dodávateľov na úrovni primeranej okolnostiam:
- a.    Ak existujú opodstatnené dôvody na pochybnosti o správnosti alebo úplnosti KBÚ – kontaktovať dodávateľa ;
- b.    V prípade nových informácií o nebezpečných vlastnostiach alebo vhodnosti opatrení manažmentu rizík v KBÚ – oznámiť tieto údaje svojmu dodávateľovi (REACH, čl. 34) ;
- c.    Uchovávajte záznamy o vierohodnosti vykonaných kontrol, ich výsledkov, a akýchkoľvek výsledných opatreniach ;
- d.    Informovať pracovníkov o údajoch z KBÚ relevantných pre výkon ich činnosti na pracovisku a vykonávať kontroly ich odbornej spôsobilosti na plnenie svojich povinností.
B.    úrovne kontroly správnosti KBÚ:
- a.    prvotná kontrola KBÚ zahŕňa základné požiadavky (napr. jazyk vypracovania, dátum vyhotovenia, dátum revízie, formát, priložený expozičný scenár ...) ;
- b.    kontrola klasifikácie látok v súlade s CLP nariadením ;  
- c.    kontrola klasifikácie zmesí zahŕňa kontrolu klasifikácie zložiek zmesi a súlad  s CLP nariadením ;
- d.    kontrola limitných hodnôt v súlade nariadením č. 355/2006 Z. z. v platnom znení ;
- e.    kontrola opatrení pre kontrolu rizík v súlade nariadením Komisie (EÚ) 2015/830 ;
- f.     detailná kontrola KBU zahŕňa kontrolu klasifikácie zmesí na základe pravidiel CLP nariadenia (na základe výberu nebezpečnej vlastnosti látky).


Obsahová náplň
:
1.    Postavenie podniku v dodávateľskom reťazci a v rámci chemickej legislatívy:
•        Dostupnosť a správnosť základnej dokumentácie—karty bezpečnostných údajov, expozičné scenáre, interná dokumentácia ;
•        Registrácia, notifikácia, autorizácia ;
•        Určenie zodpovednosti a systémové zabezpečenie v podniku ;
•        Plnenie povinností dodávateľmi ;
•        Požiadavky odberateľov.
2.    Kategorizácia chemických látok: SVHC, CMR látky, hodnotenie látok podľa CoRAP, chemické látky nebezpečné pre ŽP za použitia softvéru CHEMDOX na základe podkladov od zákazníka;
3.    Posúdenie povinností pri výrobe a dovoze výrobkov, ktoré obsahujú látky s cieleným uvoľňovaním,  alebo obsahujú SVHC látky ;
4.    REACH Identifikácia nedostatkov, poznanie nesúladu s požiadavkami legislatívy umožňuje určiť slabé miesta a oblasti vyžadujúce okamžitú pozornosť;
5.    ODPORÚČANIA, návrh riešení a postupov ktoré je potrebné implementovať.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie REACH + CLP SKRÍNINGU, dodáme Vám:
1.    Správu o analýze aktuálneho stavu vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa - PDF dokument:
a.    povinnosti podniku na základe zistenia činností, dodávateľsko-odberateľského reťazca, použitia látok a zmesí ;
b.    určenie postavenia podniku vo vzťahu k chemickej legislatíve REACH ;
c.    identifikovanie nesúladu s požiadavkami legislatívy a návrh odporúčaní ich riešenia a postupov, ktoré je potrebné implementovať ;
2.    Správu o kategorizácii chemických látok ako takých alebo obsiahnutých v zmesiach používaných vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa - PDF dokumen
t:
a.    Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska SVHC látok (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) ;
b.    Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska CMR látok (karcinogénne, mutagénne a reprodukčne toxické) ;
c.    Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska nebezpečnosti pre životné prostredie ;
d.    Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska hodnotenia CoRAP (akčný plán Spoločenstva).  Cieľom hodnotenia je zabezpečiť, aby výroba a použitie látok zo zoznamu CoRAP nepredstavovalo riziko pre zdravie ľudí a  životné prostredie ;

Jednotlivé zoznamy látok sú vypracované prostredníctvom softvéru CHEMDOX.
Bližšie informácie o softvéri CHEMDOX sú dostupné na našej webovej stránke: http://www.ekotox.sk/softprodukty/chemdox


Obsahová náplň:
1.    Identifikovanie parametrov expozičného scenára na základe podkladov od zákazníka (rozšírená karta bezpečnostných údajov t.j. e-KBÚ) ;
2.    Identifikovanie podmienok použitia v podniku vzhľadom na ES na základe podkladov od zákazníka (interná dokumentácia,...) ;
3.    Identifikácia parametrov a hodnôt vzhľadom na použitie modelov a konkrétnych informácií z hodnoteného procesu vrátane použitia meraných parametrov pre konkrétne procesy ;
4.    Výpočty škálovaných parametrov a preverenie ich aplikovateľnosti (modelovanie) ;
5.    Vyhodnotenie výsledkov škálovania a posúdenie nutnosti dodatočných krokov - správa a formalizácia dokumentácie.

V prípade, ak si objednáte ŠKÁLOVANIE ES, dodáme Vám:
- Správu o implementácii požiadaviek e–KBÚ (škálovanie expozičného scenára) pre konkrétnu látku ako takú alebo obsiahnutú v zmesi používanú vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa - PDF dokument:
a.    Identifikovanie  parametrov expozičného scenára od Vášho dodávateľa (podmienky použitie popísané deskriptormi použitie, prevádzkové opatrenia, opatrenia pre kontrolu rizík  ;
b.    Definovanie limitných hodnôt pre látku podľa národnej legislatívy ;
c.    Definovanie podmienok použitia vo Vašom podniku  ;
d.    Porovnanie prevádzkových podmienok vo Vašom podniku s podmienkami navrhovanými výrobcom v e-KBÚ ;
e.    Porovnanie používaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) vo Vašom podniku s OOPP navrhovanými výrobcom v e-KBÚ ;
f.    Vyhodnotenie súladu ES s použitím vo Vašom podniku  a posúdenie nutnosti dodatočných krokov

  • KOMUNIKÁCIA V RÁMCI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA - Objednať - Opýtať sa


Obsahová náplň:
1.    Zabezpečenie komunikácie s dodávateľmi s cieľom nápravy identifikovaných nedostatkov v KBÚ resp. e-KBÚ od Vášho dodávateľa ;
2.    Zastupovanie Vašej spoločnosti vo vzťahu k dodávateľom ako výhradný zástupca pre komunikáciu s dodávateľmi.

V prípade, ak si objednáte naše služby výhradného zástupcu pre komunikácie s Vašimi dodávateľmi, dodáme Vám:
1.    Vypracovanú databázu aktuálnych kontaktov na Vašich dodávateľov – EXL súbor
;
2.    Vypracovanú databázu revidovaných KBÚ resp. e-KBÚ na základe výsledkov komunikácie s Vašimi dodávateľmi – EXL súbor ;
3.    Správu o vykonanej komunikácie k určitému dátumu – PDF dokument ;Ekotoxikologické centrum Vám ponúka vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi v zmysle zákona NR SR č. 355/2006 Z. z. v znení NV SR č. 471/2011 Z. z.  o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie Prevádzkového poriadku, dodáme Vám:
- Vypracovaný Prevádzkový poriadok pre Vaše pracovisko podľa Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. , ktorý zahŕňa – PDF dokument ;
a.    Posudok o riziku vypracovaný podľa postupu uvedenom v § 4 NV SR č. 355/2006 Z. z. ;
b.    Údaje o umiestnení zariadenia alebo pracoviska, na ktorom sa vyskytujú nebezpečné chemické faktory ;
c.    Bezpečné pracovné a technologické postupy ;
d.    Ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika vrátane technických kontrolných systémov na zabránenie úniku nebezpečných chemických faktorov, ich vznietenia alebo výbuchu  ;
e.    Havarijný plán  ;
f.    Pokyny a vybavenie pre prvú pomoc ;
g.    Spôsob a frekvencia školení zamestnancov.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification