Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Inšpektori začali kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí

Kontroly sa začali v januári 2018 v rámci projektu na presadzovanie právnych predpisov REACH-EN-FORCE-6 (REF-6). Celkovo sa na projekte zúčastní 31 európskych krajín.

Čítať celý článok...
KBÚ Skríning - Analýza stavu KBÚ

Obsahová náplň:

1. Identifikácia látok, zmesí, surovín a výrobkov používaných v podniku z podkladov od zákazníka (karty bezpečnostných údajov (KBU), rozšírené karty bezpečnostných údajov (e-KBU), doplňujúca dokumentácia,...) ;
2. Vypracovanie zoznamu KBÚ (resp. e-KBÚ) od dodávateľov ;
3. Vypracovanie zoznamu dodávateľov a odberateľov ;
4. Posúdenie kvality KBÚ resp. e-KBÚ na základe Metodiky pre kontrolu KBÚ ;
5. Identifikácia nedostatkov v KBÚ, poznanie nesúladu s požiadavkami legislatívy umožňuje určiť slabé miesta a oblasti vyžadujúce okamžitú pozornosť.

KBU SKRÍNING je vypracovaný podľa Metodiky pre kontrolu KBU, ktorú vypracovalo Ekotoxikologickým centrom Bratislava, s.r.o. .
Súčasťou metodiky je vypracovaný Dotazník pre kontrolu KBÚ – PDF, WORD dokument.
Dotazník pre kontrolu KBÚ slúžil ako podklad pri komunikácii s Vašimi dodávateľmi za účelom vykonania náprav chybnej dokumentácie.
Pri kontrole správností KBÚ sa kladie dôraz na závažné nedostatky vo väzbe na požiadavky legislatívy: nariadenie (ES) č. 1272/2008, nariadenia č. 355/2006 Z. z. v platnom a nariadenie (EÚ) č. 830/2015.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie KBÚ SKRÍNINGU, dodáme Vám:
1. Vypracovaný zoznam KBÚ resp. e-KBÚ prijatých od dodávateľov
- EXL súbor ;
2. Vypracovaný zoznam dodávateľov a odberateľov
- EXL súbor ;
3. Vypracovanú Metodika pre kontrolu KBU
- PDF dokument ;
4. Správu o analýze stavu a kvalite KBÚ resp. e-KBÚ od Vašich dodávateľov vypracovanú na základe Metodiky pre kontrolu KBU
- PDF dokument.

Metodika kontroly KBU zahŕňa:
A. kroky pre následných užívateľov ako vykonať kontrolu správnosti KBÚ od Vašich dodávateľov na úrovni primeranej okolnostiam:
- a. Ak existujú opodstatnené dôvody na pochybnosti o správnosti alebo úplnosti KBÚ – kontaktovať dodávateľa ;
- b. V prípade nových informácií o nebezpečných vlastnostiach alebo vhodnosti opatrení manažmentu rizík v KBÚ – oznámiť tieto údaje svojmu dodávateľovi (REACH, čl. 34) ;
- c. Uchovávajte záznamy o vierohodnosti vykonaných kontrol, ich výsledkov, a akýchkoľvek výsledných opatreniach ;
- d. Informovať pracovníkov o údajoch z KBÚ relevantných pre výkon ich činnosti na pracovisku a vykonávať kontroly ich odbornej spôsobilosti na plnenie svojich povinností.
B. úrovne kontroly správnosti KBÚ:
- a. prvotná kontrola KBÚ zahŕňa základné požiadavky (napr. jazyk vypracovania, dátum vyhotovenia, dátum revízie, formát, priložený expozičný scenár ...) ;
- b. kontrola klasifikácie látok v súlade s CLP nariadením ;
- c. kontrola klasifikácie zmesí zahŕňa kontrolu klasifikácie zložiek zmesi a súlad s CLP nariadením ;
- d. kontrola limitných hodnôt v súlade nariadením č. 355/2006 Z. z. v platnom znení ;
- e. kontrola opatrení pre kontrolu rizík v súlade nariadením Komisie (EÚ) 2015/830 ;
- f. detailná kontrola KBU zahŕňa kontrolu klasifikácie zmesí na základe pravidiel CLP nariadenia (na základe výberu nebezpečnej vlastnosti látky).


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Chemický manažment v podniku
KBÚ Skríning - Analýza stavu KBÚ
REACH + CLP Skríning
Implementácia požiadaviek e-KBÚ - Škálovanie ES
Komunikácia v dodávateľskom reťazci
Ochrana zdravia pri práci - Prevádzkový poriadok a posudok o riziku

Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification