Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Jedna nová látka bola pridaná do zoznamu kandidátov a niekoľko záznamov bolo aktualizovaných

Agentúra ECHA pridala látku PFHxS do zoznamu kandidátov. Zápisy pre bisfenol A a štyri ftaláty boli aktualizované tak, aby zahŕňali vlastnosti narúšajúce endokrinný systém pre ľudské zdravie. Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) pre autorizáciu teraz obsahuje 174 látok.

Čítať celý článok...
Manažment rizík v podniku

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenstvo šité na mieru pre oblasť manažmentu rizík vo výrobe, manažmentu chemických látok, zmesí a výrobkov vo Vašom podniku (legislatívu REACH, CLP,...) s cieľom minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životného prostredia.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Rizikový manažment poskytuje podklady pre proaktívne rozhodovanie, ktoré trvale vyhodnocuje možné riziká podniku, určuje, ktoré riziká sú dôležité (stanovuje priority rizík) a implementuje stratégie pre zaobchádzanie s rizikami. Vyhodnotenie možných rizík je spojené taktiež s kvantifikáciou dôsledkov, dopadov a s určením prístupu k ohodnoteniu výšky rizika.

Rizikový manažment je proces identifikácie, hodnotenia a kontroly alebo minimalizácie rizika, ktoré môže spôsobiť ľudské alebo finančné straty.

Riziko chápeme ako pravdepodobnosť výskytu istého javu, ktorý má špecifické atribúty, vlastnosti (v spojitosti s ohrozením ide o negatívne atribúty). V súvislosti s tým akceptujeme možnosť kvantifikácie rizika, resp. jeho možných dôsledkov v prípade výskytu krízového javu.

V podnikateľskej praxi je prístup k riziku nasledovný:

  • riziko je merateľné (resp. je snaha o jeho identifikáciu a kvantifikáciu),
  • vo väzbe na akceptáciu výšky rizika je očakávaný výnos podnikateľa; čím vyššia miera rizika, tým vyššie očakávaný výnos podnikateľa; z tohto pohľadu riziko predstavuje nie len negatívny, ale aj pozitívny jav (pozitívny náhľad je zvyčajne spojený s cieľavedomým rozhodnutím podnikateľa),
  • identifikácia, analýza a prezentácia potenciálnych zdrojov krízových javov sú prostriedkom podnikateľského sektora na minimalizovanie dopadu rizikových činiteľov na činnosť podniku; aplikovaním výsledkov ohodnotenia rizika je možné analyzovať potenciálne dôsledky identifikovaných rizík a stanoviť preventívne opatrenia, opatrenia na vyvedenie podniku z krízy a opatrenia na stabilizáciu podniku,
  • prostredníctvom komunikácie so všetkými aktérmi, ktorí majú väzbu na manažérske rozhodovanie a činnosť - akcionári, manažment, zamestnanci, štátna správa, verejnosť - sa znižujú neželané účinky rizika a riziko sa minimalizuje
  • správne zvolená podnikateľská stratégia optimalizuje prístup k riadeniu rizika vzhľadom na náklady,
  • klasickým nástrojom minimalizácie dôsledkov krízy je poistenie
  • rizikový manažment sa zameriava na identifikáciu rizík, stratégiu riadenia rizík a aplikáciu prístupov k ich optimalizácii vzhľadom na náklady

Rozhodovanie o riziku má niekoľko úrovní:

- rozhodovanie za určitosti - predpokladáme, že existuje priamy vzťah medzi minulými akciami a budúcimi dôsledkami
- rozhodovanie za rizika - poznáme pravdepodobnosť, s ktorou sa systém dostane do nového stavu
- rozhodovanie za neurčitosti - poznáme stavy, do ktorých sa systém môže dostať, ale nepoznáme pravdepodobnosť s ktorou dôjde k výskytu stavov.

Základné kroky rozhodovacieho procesu:

- identifikácia problému
- špecifikácia cieľa a rozhodovacieho kritéria, ktoré určí výber
- generovanie možných variant
- analýza a porovnávanie variant
- výber najlepšieho variantu
- implementácia zvoleného variantu
- sledovanie dôsledkov rozhodnutia vo väzbe na cieľ

V náväznosti na vytvorenie zoznamu potenciálnych rizík je potrebné zvážiť otázky spojené s:

- identifikáciou možného problému v podniku (v jeho činnosti);
- určením pravdepodobnosti výskytu havárie, disfunkcie;
- definovaním dôsledkov spojených s výskytom rizika.

Po určení priority rizík je dôležité:

- presvedčiť manažment o dôležitosti akceptovať riziko;
- definovať stratégiu na minimalizáciu definovaných rizík,
- definovať zodpovednosť za riadenie rizika a systém monitorovania,
- definovať reziduálne riziko po aplikácii kontrolných procesov,
- definovať mechanizmus včasného varovania.

Medzi najrozšírenejšie stratégie zvládania rizika patria:

- transfer niektorých aspektov rizika - napr. platením tretej strane (outsourcing);
- tolerovanie rizika - napr. v prípadoch, kedy nie je možné prijať riešenie vzhľadom k nákladom;
- redukcia rizika - prijatie určitých krokov, opatrení;
- ukončenie rizika - napr. zavedenie novej techniky, technológie a pod.

Uplatnenie rizikového manažmentu vzhľadom na globalizáciu a komplexnosť podnikových rizík je preto nutnosťou každého podniku. Rozpoznanie tejto nutnosti bude dané objektívne - zapojením podniku do zložitých podnikateľských vzťahov a subjektívne - pripravenosťou vrcholových manažmentov podnikov tieto závery implementovať v riadiacej činnosti.

Kontaktujte nás a vyhnite sa tak možným problémom.


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Chemický manažment

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification