Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
EN
  • Online Registrations

Announcement

ATTENTION! Karty bezpečnostných údajov31 May 2018 is the final deadline for substances in range of 1 - 100 tonnes per year. Remaining time:
FacebookTwitterGoogle

Actual info

Call for companies to continue their SIEF cooperation after the deadline

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Read more...
KBÚ Skríning - Analýza stavu KBÚ
There are no translations available.

Obsahová náplň:

1. Identifikácia látok, zmesí, surovín a výrobkov používaných v podniku z podkladov od zákazníka (karty bezpečnostných údajov (KBU), rozšírené karty bezpečnostných údajov (e-KBU), doplňujúca dokumentácia,...) ;
2. Vypracovanie zoznamu KBÚ (resp. e-KBÚ) od dodávateľov ;
3. Vypracovanie zoznamu dodávateľov a odberateľov ;
4. Posúdenie kvality KBÚ resp. e-KBÚ na základe Metodiky pre kontrolu KBÚ ;
5. Identifikácia nedostatkov v KBÚ, poznanie nesúladu s požiadavkami legislatívy umožňuje určiť slabé miesta a oblasti vyžadujúce okamžitú pozornosť.

KBU SKRÍNING je vypracovaný podľa Metodiky pre kontrolu KBU, ktorú vypracovalo Ekotoxikologickým centrom Bratislava, s.r.o. .
Súčasťou metodiky je vypracovaný Dotazník pre kontrolu KBÚ – PDF, WORD dokument.
Dotazník pre kontrolu KBÚ slúžil ako podklad pri komunikácii s Vašimi dodávateľmi za účelom vykonania náprav chybnej dokumentácie.
Pri kontrole správností KBÚ sa kladie dôraz na závažné nedostatky vo väzbe na požiadavky legislatívy: nariadenie (ES) č. 1272/2008, nariadenia č. 355/2006 Z. z. v platnom a nariadenie (EÚ) č. 830/2015.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie KBÚ SKRÍNINGU, dodáme Vám:
1. Vypracovaný zoznam KBÚ resp. e-KBÚ prijatých od dodávateľov
- EXL súbor ;
2. Vypracovaný zoznam dodávateľov a odberateľov
- EXL súbor ;
3. Vypracovanú Metodika pre kontrolu KBU
- PDF dokument ;
4. Správu o analýze stavu a kvalite KBÚ resp. e-KBÚ od Vašich dodávateľov vypracovanú na základe Metodiky pre kontrolu KBU
- PDF dokument.

Metodika kontroly KBU zahŕňa:
A. kroky pre následných užívateľov ako vykonať kontrolu správnosti KBÚ od Vašich dodávateľov na úrovni primeranej okolnostiam:
- a. Ak existujú opodstatnené dôvody na pochybnosti o správnosti alebo úplnosti KBÚ – kontaktovať dodávateľa ;
- b. V prípade nových informácií o nebezpečných vlastnostiach alebo vhodnosti opatrení manažmentu rizík v KBÚ – oznámiť tieto údaje svojmu dodávateľovi (REACH, čl. 34) ;
- c. Uchovávajte záznamy o vierohodnosti vykonaných kontrol, ich výsledkov, a akýchkoľvek výsledných opatreniach ;
- d. Informovať pracovníkov o údajoch z KBÚ relevantných pre výkon ich činnosti na pracovisku a vykonávať kontroly ich odbornej spôsobilosti na plnenie svojich povinností.
B. úrovne kontroly správnosti KBÚ:
- a. prvotná kontrola KBÚ zahŕňa základné požiadavky (napr. jazyk vypracovania, dátum vyhotovenia, dátum revízie, formát, priložený expozičný scenár ...) ;
- b. kontrola klasifikácie látok v súlade s CLP nariadením ;
- c. kontrola klasifikácie zmesí zahŕňa kontrolu klasifikácie zložiek zmesi a súlad s CLP nariadením ;
- d. kontrola limitných hodnôt v súlade nariadením č. 355/2006 Z. z. v platnom znení ;
- e. kontrola opatrení pre kontrolu rizík v súlade nariadením Komisie (EÚ) 2015/830 ;
- f. detailná kontrola KBU zahŕňa kontrolu klasifikácie zmesí na základe pravidiel CLP nariadenia (na základe výberu nebezpečnej vlastnosti látky).


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Chemický manažment v podniku
KBÚ Skríning - Analýza stavu KBÚ
REACH + CLP Skríning
Implementácia požiadaviek e-KBÚ - Škálovanie ES
Komunikácia v dodávateľskom reťazci
Ochrana zdravia pri práci - Prevádzkový poriadok a posudok o riziku

Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification