Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
EN
  • Online Registrations

Announcement

ATTENTION! Karty bezpečnostných údajov31 May 2018 is the final deadline for substances in range of 1 - 100 tonnes per year. Remaining time:
FacebookTwitterGoogle

Actual info

Call for companies to continue their SIEF cooperation after the deadline

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Read more...
REACH + CLP skríning - Identifikácia povinností podniku vo vzťahu k REACH a CLP legislatíve
There are no translations available.

Obsahová náplň:

1. Postavenie podniku v dodávateľskom reťazci a v rámci chemickej legislatívy:

• Dostupnosť a správnosť základnej dokumentácie—karty bezpečnostných údajov, expozičné scenáre, interná dokumentácia ;
• Registrácia, notifikácia, autorizácia ;
• Určenie zodpovednosti a systémové zabezpečenie v podniku ;
• Plnenie povinností dodávateľmi ;
• Požiadavky odberateľov.

2. Kategorizácia chemických látok: SVHC, CMR látky, hodnotenie látok podľa CoRAP, chemické látky nebezpečné pre ŽP za použitia softvéru CHEMDOX na základe podkladov od zákazníka;

3. Posúdenie povinností pri výrobe a dovoze výrobkov, ktoré obsahujú látky s cieleným uvoľňovaním, alebo obsahujú SVHC látky ;

4. REACH Identifikácia nedostatkov, poznanie nesúladu s požiadavkami legislatívy umožňuje určiť slabé miesta a oblasti vyžadujúce okamžitú pozornosť;

5. ODPORÚČANIA, návrh riešení a postupov ktoré je potrebné implementovať.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie REACH + CLP SKRÍNINGU, dodáme Vám:
1. Správu o analýze aktuálneho stavu vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa - PDF dokument:

a. povinnosti podniku na základe zistenia činností, dodávateľsko-odberateľského reťazca, použitia látok a zmesí ;
b. určenie postavenia podniku vo vzťahu k chemickej legislatíve REACH ;
c. identifikovanie nesúladu s požiadavkami legislatívy a návrh odporúčaní ich riešenia a postupov, ktoré je potrebné implementovať ;

2. Správu o kategorizácii chemických látok ako takých alebo obsiahnutých v zmesiach používaných vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa - PDF dokument:

a. Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska SVHC látok (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) ;
b. Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska CMR látok (karcinogénne, mutagénne a reprodukčne toxické) ;
c. Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska nebezpečnosti pre životné prostredie ;
d. Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska hodnotenia CoRAP (akčný plán Spoločenstva). Cieľom hodnotenia je zabezpečiť, aby výroba a použitie látok zo zoznamu CoRAP nepredstavovalo riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie;

Jednotlivé zoznamy látok sú vypracované prostredníctvom softvéru CHEMDOX.
Bližšie informácie o softvéri CHEMDOX sú dostupné na našej webovej stránke: http://www.ekotox.sk/softprodukty/chemdox


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Chemický manažment v podniku
KBÚ Skríning - Analýza stavu KBÚ
REACH + CLP Skríning
Implementácia požiadaviek e-KBÚ - Škálovanie ES
Komunikácia v dodávateľskom reťazci
Ochrana zdravia pri práci - Prevádzkový poriadok a posudok o riziku

Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification