Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Chemická legislatíva
Chemická legislatíva


27. februára 2010 bol v zbierke zákonov vydaný nový CHEMICKÝ ZÁKON č. 67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
Predmet úpravy tohoto zákona je klasifikácia, označovanie, balenie chemických látok a chemických zmesí, testovanie látok, karta bezpečnostných údajov, zásady správnej laboratórnej praxe, podmienky uvedenia látok a zmesí na trh, podmienky uvedenia detergentov na trh, podmienky vývozu a dovozu vybraných nebezpečných látok  a vybraných nebezpečných zmesí, práva a povinnosti výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a dodávateľov látok a zmesí, pôsobnosť orgánov štátnej správy vrátane kontroly, dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a osobitných predpisova ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov. Tento zákon sa nevzťahuje na látky a zmesi uvedené v osobitných predpisoch.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 okrem čl. II a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia a § 3 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2010 a § 4 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2015.

ňa 1.júna 2007 nadobudlo platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

REACH sa vzťahuje na všetky chemické látky, ktoré sa vyrábajú, dovážajú, používajú ako medziprodukty alebo uvádzajú na trh ako samostatné látky, látky vo výrobkoch alebo v prípravkoch.
Okrem výrobcov a dovozcov sú dotknutí aj priemyselní používatelia chemických látok, zahŕňajúc aj malých a stredných podnikateľov. Títo budú musieť vypracovávať posúdenie o chemickej bezpečnosti, spôsobe použitia a rizikách.

V rámci implementácie Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania (GHS), ktoré sa pripravovalo na úrovni OSN, bolo  v Úradnom vestníku EÚ zverejnené tzv. nariadenie CLP (Classification, Labelling & Packaging):

Nariadenie (ES) o klasifikácii, balení a označovaní látok a zmesí a súvisiace predpisy:

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 758/2013

Dňa 10. augusta 2013 zverejnil Úradný vestník Európskej únie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 758/2013 zo 7. augusta 2013, ktorým sa opravuje príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

Nariadenie nadobúda účinnosť 3. deň po jeho zverejnení.

Nariadenie KOM_758_2013 (PDF)

COM Regulation_758_2013 (PDF)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2013

Dňa 1. júna 2013 zverejnil Úradný vestník Európskej únie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487 z 8. mája 2013, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Nariadením sa preberá štvrté revidované vydanie Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok, ktorý prijal Výbor odborníkov OSN v decembri 2010.

Nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho zverejnení, t. j. 21. júna 2013, pre látky sa uplatňuje od 1. decembra 2014 a pre zmesi od 1. júna 2015.

Nariadenie Komisie_487_2013 (PDF)

Commission Regulation_487_2013 (PDF)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2012

Dňa 11. júla 2012 zverejnil Úradný vestník Európskej únie v čiastke L 179 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618 z 10. júla 2012, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Nariadením sa mení a dopĺňa harmonizovaná klasifikácia a označovanie pre celkom 16 látok, ktoré sa uplatňujú najneskôr od 1. decembra 2013.

Nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho zverejnení, t. j. 31. júla. 2012.

OJ_2012_L_179_Nariadenie Komisie _618_2012 (PDF)

OJ_2012_L_179_Commission Regulation_618_2012 (PDF)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286 z 10. marca 2011

Dňa 30. marca 2011 zverejnil Úradný vestník Európskej únie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286 z 10. marca 2011, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Nariadením sa preberá tretie revidované vydanie Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok, ktorý prijal Výbor odborníkov OSN v decembri 2008.

Nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho zverejnení, t. j. 19. apríla 2011.

OJ_2011_L_83_Nariadenie Kom 286_2011 (PDF)

OJ_2011_L83_Regulation Com 286_2011 (PDF)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2010 o poplatkoch ECHA podľa nariadenia CLP.

Dňa 22. mája 2010 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie, čiastka L 126, zverejnené nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2010 zo dňa 21. mája 2010 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

Nariadenie (EÚ) č. 453/2010 nadobúda účinnosť 25. mája 2010.

Nariadenie Komisie číslo 440/2010_EN (725 kB)
Nariadenie Komisie číslo 440/2010_SK (739 kB)

Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Dňa 5. septembra 2009 zverejnil Úradný vestník Európskej únie nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 235).

Nariadením sa v súlade s čl. 53 nariadenia (ES) č. 1272/2008 po prvýkrát mení a dopĺňa časť 3 prílohy VI, pričom v tabuľkách 3.1 a 3.2 aktualizuje zoznamy harmonizovanej klasifikácie nebezpečných látok a dopĺňa záznamy obsiahnuté v 30. a 31. ATP k smernici 67/548/EHS zverejnené v smernici Komisie 2008/58/ES z 21. augusta 2008 a smernici Komisie 2009/2/ES z 15. januára 2009.

Nariadenie nadobúda účinnosť 25. septembra 2009.

Nariadenie Komisie č. 790_2009 (8686 kB) (PDF)

Commission Regulation No 790_2009 (8627 kB) (PDF)

Nariadenie (ES) o klasifikácii, balení a označovaní látok a zmesí a súvisiace predpisy.

Dňa 31. decembra 2008 bolo v Úradnom vestníku EÚ, čiastka L 353, zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) číslo 1907/2006, nazývané skrátene nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Nariadenie CLP implementuje Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania (GHS), ktoré bolo pripravené na úrovni OSN. Nadobúda účinnosť 20. januára 2009, avšak ustanovenia hláv II, III a IV sa uplatňujú pre látky od 1. decembra 2010 a pre zmesi od 1. júna 2015.

Do 1. decembra 2010 sa látky klasifikujú, označujú a balia podľa smernice 67/548/EHS, zmesi do 1. júna 2015 podľa smernice 1999/45/ES. Smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES sa rušia s účinnosťou od 1. júna 2015. Nariadenie CLP ďalej podrobne upravuje režim prechodného obdobia pre látky i zmesi a podmienky súbežného používania oboch systémov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1272/2008_SK (7188 kB)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1272/2008_EN (6747 kB)

  •     V súvislosti s nariadením CLP boli vydané ďalšie predpisy:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady číslo 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) číslo 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, čiastka L 345 za dňa 23. decembra 2008. Smernica zosúlaďuje legislatívu týkajúcu sa kozmetických výrobkov, hračiek, emisií prchavých organických zlúčenín, vozidiel po dobe životnosti a odpadu z elektrickýcj a elektronických zariadení s nariadením CLP a ukladá uviesť do súladu príslušné právne predpisy členských štátov do 1. júna 2010.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady číslo 2008/112/ES_SK (77 kB)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady číslo 2008/112/ES_EN (60 kB)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1336/2008 zo dňa 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) číslo 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) číslo 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, čiastka L 348 z 23. decembra 2008, ktoré zosúľaďuje nariadenie o detergentoch s nariadením CLP.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1336/2008_SK (37 kB)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1336/2008_EN (34 kB)

 

Ponúkame Vám poradenstvo v danej oblasti a zabezpečíme pre Vás:


Prehľad legislatívnych predpisov

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification