Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 
Chemická legislatíva Návrh etikiet
Návrh etikiet

Etiketa podľa slovenskej legislatívy musí spĺňať požiadavky viacerých zákonov a ich vykonávacích predpisov. Základné informácie uvedené na etikete vyplývajú zo Zákona č. 163/2001 Z.z. Podľa tohto zákona etiketa musí  obsahovať:

  • názov nebezpečnej chemickej látky, alebo nebezpečných chemických látok obsiahnutých v prípravku,
  • EC číslo – pre nebezpečné chemické látky,
  • výstražné symboly a slovné označenie nebezpečenstva
  • slovné označenia špecifického rizika (R-vety),
  • slovné označenia pre bezpečné použitie (S-vety),
  • hmotnosť alebo objem,
  • obchodné meno, sídlo a telefónne číslo spoločnosti, ktorá neb. chem. látku alebo prípravok uvádza na trh.

V príprade biocídov, detergentov a aerosólov  etiketa musí spĺňať aj požiadavky podľa ďalších legislatívnych predpisov.
Napr.:
pri biocídoch sa navyše dopĺňajú údaje o prvej pomoci, forme biocídneho výrobku, ...
pri aerosóloch sú požadované údaje o zneškodňovaní, kódové údaje plniacej prísady, ...

V rámci platných legislatívnych predpisov Vám vypracujeme textovú časť etikety.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification