Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Otázky a odpovede ECHA Q&A

Európska chemická agentúra (ECHA) zverejnila na svojich stránkach otázok a odpovedí stanovisko pre vyjasnenie povinností následných užívateľov zlúčenín šesťmocného chrómu (Chromium VI) po dátume zákazu (sunset date) ktorý pripadá na 21. september 2017.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Chemická legislatíva Návrh etikiet
Návrh etikiet

Etiketa podľa slovenskej legislatívy musí spĺňať požiadavky viacerých zákonov a ich vykonávacích predpisov. Základné informácie uvedené na etikete vyplývajú zo Zákona č. 163/2001 Z.z. Podľa tohto zákona etiketa musí  obsahovať:

  • názov nebezpečnej chemickej látky, alebo nebezpečných chemických látok obsiahnutých v prípravku,
  • EC číslo – pre nebezpečné chemické látky,
  • výstražné symboly a slovné označenie nebezpečenstva
  • slovné označenia špecifického rizika (R-vety),
  • slovné označenia pre bezpečné použitie (S-vety),
  • hmotnosť alebo objem,
  • obchodné meno, sídlo a telefónne číslo spoločnosti, ktorá neb. chem. látku alebo prípravok uvádza na trh.

V príprade biocídov, detergentov a aerosólov  etiketa musí spĺňať aj požiadavky podľa ďalších legislatívnych predpisov.
Napr.:
pri biocídoch sa navyše dopĺňajú údaje o prvej pomoci, forme biocídneho výrobku, ...
pri aerosóloch sú požadované údaje o zneškodňovaní, kódové údaje plniacej prísady, ...

V rámci platných legislatívnych predpisov Vám vypracujeme textovú časť etikety.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification