Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Chemická legislatíva Prehľad legislatívnych predpisov
Prehľad legislatívnych predpisov

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Neoficiálna konsolidácia právneho textu REACH (.pdf - 3,99 Mb)

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 987/2008 z 8. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), pokiaľ ide o prílohy IV a V


Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 217/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 434/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 308/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 95/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 405/2008 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 67/2010 Z.z o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon


Zákon č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon č. 217/2003 Z. z., o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov;

Zákon č. 434/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon č. 308/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon č. 95/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2001 Zoznam chemických látok nepodliehajúcich oznámeniu ;

Vyhlášky

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 331/2001 Z. z podrobnosti o klasifikácii a označovaní di(2-etylhexyl)ftalátu;
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 511/2001 Z. z.
o hodnotení rizík existujúcich chemických látok a nových chemických látok na život
a zdravie ľudí a na životné prostredie;
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané, v znení neskorších predpisov;
Vyhláška MH SR č. 180/2003 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané;
Vyhláška MH SR č. 275/2004 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané;
Vyhláška MH SR č. 698/2004 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané;
Vyhláška MH SR č. 225/2006 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané;
Vyhláška MH SR č. 471/2006 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané;
Vyhláška MH SR č. 230/2007 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané;
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o postupe pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavanie, podrobnosti o vydávaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postup kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe;
Vyhláška MH SR č. 406/2002 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MH SR č.65/2002 Z. z.;
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Obsahuje:
Prílohu č.1: Zoznam nebezpečných chemických látok s predpísanou klasifikáciou, označením a vymedzením koncentračných limitov;
Prílohu č.2: Grafické zobrazenie výstražných symbolov pre nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky;
Prílohu č.3: Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky alebo chemického prípravku (R-vety a ich kombinácie);
Prílohu č.4: Zoznam označení pre bezpečné používanie chemickej látky alebo chemického prípravku (S-vety a ich kombinácie);
Prílohu č.5: Podrobnosti o testovacích metódach:
časť A: metódy na určenie fyzikálno-chemických vlastností, (metódy A1. – A20.),
časť B: metódy na určenie toxicity, (metódy B1. – B 41.),
časť C: metódy na určenie ekotoxicity (metódy C1. – C20.).
Prílohu č.6: Podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov
a podrobnosti o požiadavkách na balenie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov;
Prílohu č.7: Podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na oznámenie novej chemickej látky;
Prílohu č.8: Podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na zúžené oznámenie novej chemickej látky a podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na úplné oznámenie novej chemickej látky a podrobnosti o dokumentácii s dodatkovými údajmi I. stupňa alebo II. stupňa pre nové chemické látky;
Prílohu č.9: Podrobnosti o technickej špecifikácii označovania a balenia nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov;
Prílohu č.10: Podrobnosti o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických prípravkov.
Výnos č. 2/2005 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 4. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch;
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2006, z 5. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch;
Výnos MH SR č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov;
Výnos č. 8/2003 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS).

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov;
Vyhláška MZ SR č. 448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík
a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií;
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci;
Nariadenie vlády Slovenskej republiky 300/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci;
Nariadenie vlády SR č. 356/2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.

DETERGENTY
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch, v znení neskorších predpisov;
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 907/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch s cieľom upraviť jeho prílohy III a VII.

AEROSÓLOVE ROZPRAŠOVAČE
Vyhláška MH SR č. 330/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách
na aerosólové rozprašovače;
Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov.

BIOCIDY
Zákon č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 15/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z.z. a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 383/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácií zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom;
Vyhláška MH SR č. 517/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o špecifických činnostiach jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v rámci hodnotenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a hodnotenia účinných látok pre biocídnych výrobky;
Nariadenie vlády SR č. 152/2007 Z. z. -, ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh
Nariadenie vlády SR č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov
Účinnosť od: 1. 1. 2009.

ODPADY
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 553/2001 Z.z., o zrušení niektorých štátnych fondov, a o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 96/2002 Z.z., o dohladenad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
Zákon č. 261/2002 Z.z., o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
Zákon č. 393/2002 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 529/2002 Z.z., o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
Zákon č. 188/2003 Z.z., o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 245/2003 Z.z., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 24/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
Zákon č. 443/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 733/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
Zákon č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 532/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 571/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z.,
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification