Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Klasifikácia nebezpečných chemických látok a zmesí

Nové stránky

 

 

Medzi posledné zmeny patria :

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (.pdf - 7,01 Mb)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 618/2012 z 10. júla 2012, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (.pdf - 1,02 Mb)

Výnos MH SR 1/2009 (.pdf - 765 Kb), ktorý mení znenie Prílohy 1 a transponuje 30. ATP smernice 67/548/EHS (smernicu 2008/58/ES) (.pdf - 626 Kb)
Výnos MH SR 5/2009 (.pdf - 1,55 Mb), ktorý mení znenie Prílohy 1 a transponuje 31. ATP smernice 67/548/EHS (smernicu 2009/2/ES) (.pdf - 376 Kb)

31. decembra 2008 bolo v Úradnom vestníku EÚ tzv. nariadenie CLP (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008) (.pdf - 7,01 Mb), ktoré je priamo uplatniteľným nástrojom európskej legislatívy, čím sa začalo obdobie postupného prechodu na nový systém klasifikácie a označovania chemikálií:

Dôležité prechodné ustanovenia

Þ       Do 1. decembra 2010 sa látky klasifikujú, označujú a balia v súlade so smernicou 67/548/EHS.

Þ       Do 1. júna 2015 sa zmesi klasifikujú, označujú a balia v súlade so smernicou 1999/45/ES.

Þ       Od 1. decembra 2010 do 1. júna 2015 sa látky klasifikujú v súlade so smernicou 67/548/EHS a v súlade s týmto nariadením. Označujú a balia sa v súlade s týmto nariadením.

Þ       Ak bola látka alebo zmes klasifikovaná v súlade so smernicou 67/548/EHS alebo 1999/45/EHS pred 1. decembrom 2010, prípadne 1. júnom 2015, môžu výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia zmeniť klasifikáciu látky alebo zmesi za použitia prevodnej tabuľky uvedenej v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

Þ       Látky klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou 67/548/EHS a už uvedené na trh pred 1. decembrom 2010, nie je potrebné znova označovať a baliť v súlade s týmto nariadením, a to do 1. decembra 2012.

Þ       Zmesi klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou 1999/45/EHS a už uvedené na trh pred 1. júnom 2015 nie je potrebné znova označovať a baliť v súlade s týmto nariadením, a to do 1. júna 2017.

Þ       Do 1. decembra 2011 si môže členský štát zachovať všetky existujúce a prísnejšie klasifikácie a označovania látok zaradených do časti 3 prílohy VI k tomuto nariadeniu za šecialnych podmienok uvedených v nariadeni CLP.

Nadobudnutie účinnosti

Þ       Hlavy II, III a IV sa uplatňujú od 1. decembra 2010, pokiaľ ide o látky, a od 1. júna 2015, pokiaľ ide o zmesi.

Nariadenie CLP bolo upravené Nariadením Komisie (ES) č. 790/2009 (.pdf - 8,48 Mb), ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí: úprava textu časti 3 Prílohy VI CLP v súvislosti s 30. a 31. ATP smernice 67/548

Usmernenia k nariadeniu CLP

Nariadenie CLP vychádza z globálne harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) a implementuje ustanovenia GHS do právneho systému EÚ. Usmernenia k Nariadeniu CLP  obsahujú informácie o tom, ako splniť povinnosti uložené nariadením CLP.

Dokument poskytuje usmernenie o základných zásadách a postupoch uvedených v nariadeni CLP. Je určený predovšetkým dodávateľom (t.j. výrobcom látok, dovozcom látok a zmesí, následným užívateľom, distribútorom látok a zmesi a dovozcom a výrobcom určitých špecifických výrobkov), ktorí majú základné poznatky o súčasnom systéme klasifikácie označovania a balenia.

Dokument vysvetľuje základné princípy klasifikácie a označovania a poskytuje detailný návod na klasifikáciu a označovanie látok a zmesí. V niektorých kapitolách (napr. pre karcinogenitu, mutagenitu a reprotoxicitu) vychádza aj z rozsiahlych skúseností pri aplikácii kritérií podľa smernice 67/548 a je určený pre expertov v tejto oblasti.

Európska Chemická Agentúra (ECHA)  zverejnila na svoich stránkach a ja dokument Otázky a Odpovede o Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

Klasifikácia  chemických látok a zmesí je uvedená v kartách bezpečnostných údajov (KBÚ)


 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification