Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Čítať celý článok...
Konzultačné služby
Chemická legislatíva je zameraná najmä na vytvorenie právnych predpokladov pre voľný pohyb tovaru - chemických látok a zmesí a ustanovuje základné princípy a podmienky klasifikácie, označovania, balenia, testovania, oznamovania a správnej laboratórnej praxe, vývozu a dovozu chemických látok a zmesí z hľadiska ochrany života a zdravia ľudí a životného prostredia.
Ochrana zdravia pri práci je zameraná najmä na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre všetkých zamestnancov (bez ohľadu na veľkosť závodu), prevenciu všetkých rizík pri práci, integrácu opatrení zameraných na výrobu a výrobok, flexibilitu pre rozhodovanie zamestnávateľa a dokumentovanie rozhodnutí.
Ochrana životného prostredia je zameraná na zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utváranie podmienok na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charak. vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.
Rizikovou analýzou rozumieme vyhodnotenie environmentálnych vplyvov a vplyvov súvisiacich so zdravím obyvateľstva v prípade výskytu kontaminácie. Jej cieľom je odhadnúť potrebu ochranných opatrení, keďže hodnotenie špecifického rizika je podmienkou pre akékoľvek podobné opatrenia.
viac info >>
Projektový manažment — bohaté skúsenosti s prípravou a riadením projektu, po jeho schválení odborná asistencia pri jeho manažovaní, evaluácii, diseminácii, písaní záverečných správ a pod.
viac info >>

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification