Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Otázky a odpovede ECHA Q&A

Európska chemická agentúra (ECHA) zverejnila na svojich stránkach otázok a odpovedí stanovisko pre vyjasnenie povinností následných užívateľov zlúčenín šesťmocného chrómu (Chromium VI) po dátume zákazu (sunset date) ktorý pripadá na 21. september 2017.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Ponúkame
Ponúkame

Ekotoxikologické centrum ponúka široké spektrum konzultačných služieb v týchto oblastiach:

A) REACH - registrácia, autorizácia, IUCLID.QSAR, hodnotenie dát, analýza chýbajúcich dát (data gap analyses) a dalšie;
B) CLP - klasifikácia, notifikácia;
C) Karty bezpečnostných údajov – vypracovanie a poradenstvo;
D) Rozšírená KBÚ a expozičné scenáre;
E) Detergenty;
F) Biocidy;
G) Kozmetické prípravky – posudenie bezpečnosti, CPNP – podpora výrobcov, dovozcov, zodpovedných osôb;
H) Manažment chemických látok – poradenstvo a podpora (REACH & CLP Screening, REACH & CLP Audit, Interný manažment chemických látok);
I) Služby legislatívnej podpory – pre výrobky & predmety, chemické látky a chemické zmesi;
J) Semináre a školenia, interné školenia;
K) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku;
L) SW pre vytváranie KBÚ - CHEMDOX;
M) Outsourcing - ponuka služieb podľa potreby zákazníka.

 


Radi by sme Vás touto cestou oslovili a ponúkli naše poradenstvo, konzultačné služby a odborné kapacity pre predmetné oblasti našej činnosti:

  • Oblasť: KBÚ 2017

Ponúkame Vám vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí (vrátane biocídov a detergentov), ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa termín 1. jún 2017. Po tomto termíne už nie je možné pre zmesi používať staršie označovanie a balenie a teda aj karty bezpečnostných údajov musia byť len v súlade s nariadením CLP.

* V karte bezpečnostných údajov sa od 1.júna 2015 uvádza klasifikácia chemických látok a zmesí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) v platnom znení.
Výnimky je možné uplatňovať len do 1. júna 2017.
* Od 1.6.2015 tiež platí nariadenie Komisie č. 830/2015/EÚ z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), ktoré upravuje formát karty bezpečnostných údajov. Všetky karty bezpečnostných údajov musia byť v súlade s týmto nariadením rovnako od 1. júna 2017.
* Ďalším dôvodom pre revíziu existujúcich KBÚ je novela nariadenia CLP - prispôsobenie vedecko-technickému pokroku č. 918/2016/EÚ z 19. Mája 2016, ktoré okrem iného mení znenie niektorých výstražných upozornení (H-viet) a pokynov pre bezpečné zaobchádzanie (P- viet). Toto nariadenie už nadobudlo účinnosť a je nutné ich použiť najneskôr od 1.2.2018.

Termín 1. júna 2017 sa rýchlo blíži - ubezpečte sa o aktuálnosti Vašich kariet bezpečnostných údajov, aby ste predišli nepríjemným situáciám pri uvádzaní Vašich výrobkov na trh, pokutám, alebo stiahnutiu Vášho produktu z trhu.
Podrobnejšie informácie sú dostupné na našej webovej stránke: http://www.ekotox.sk/karta-bezpecnostnych-udajov.

  • Oblasť: REACH 2018

Ponúkame Vám odborné kapacity pre plnenie požiadaviek pre (pred)registráciu chemických látok v zhode s nariadením REACH - pred-registrácia, registrácia, zastupovanie v SIEF-e, "tretia strana" (pre výrobcov v rámci EÚ), výhradný zástupca (pre dovozcov do EÚ).

31. máj 2017 je posledným dňom pre REACH pred-registráciu látok. Po tomto termíne musia byť všetky látky dovezené alebo vyrobené v objeme nad 1 tonu ročne v EU priamo registrované podľa požiadaviek REACH legislatívy.

1. Predregistrácia je výhodnou poistkou, nie nutnosťou.
Predregistrovať je možnosť, nie povinnosť, avšak umožňuje oddialiť povinnosť samotnej registrácie látky vyrobenej, alebo dovezenej nad 1 tonu ročne. Predregistráciou zabezpečíte, že ste na trhu Európskeho spoločenstva legálne. Pokiaľ sa ukáže nakoniec, že nie je presiahnutý hmotnostný limit, prípadne, že danú látku už nebudete vyrábať/dovážať, v takom prípade nie je potrebné pristúpiť ku registrácii.
Za predregistráciu sa agentúre ECHA neplatí administratívny poplatok.

2. Predregistrujte - získate prístup do skupiny spoluregistrujúcich (SIEF) a teda zistíte okrem iného, koľko iných spoločností v rámci Európskej Únie bude potenciálne registrovať v roku 2018 túto látku a teda v akom počte sa budú zdieľať náklady na testovanie a vypracovanie Správy o bezpečnosti chemickej látky (pokiaľ sa vyžaduje). Spoločnosti združené v SIEF-e zdieľajú údaje o vnútorných vlastnostiach látky spoločne a spolupracujú pri identifikácii a realizácii ďalších štúdií alebo predkladaní návrhov na testovanie v prípade potreby. Konkrétne, majú povinnosť spoločne používať všetky údaje o testoch vykonaných na stavovcoch. Účastníci fóra SIEF by sa mali dohodnúť na klasifikácii a označení látky.

3. Pokiaľ máte predregistrované látky, začnite aktívne sledovať dianie vo Vašom fóre pre zdielanie informácií - je dôležité vedieť, že Váš SIEF má Lead registranta, alebo že je možné zdieľať už existujúcu dokumentáciu a je možné si vyžiadať ponuku pre odkúpenie práv na zdieľanie tejto dokumentácie a takto naplánovať registráciu aj so súvisiacimi nákladmi v zhode s finančným plánom Vašej spoločnosti pre roky 2017 a 2018.

Termín 31. mája 2017 sa rýchlo blíži - nenechávajte si predregistráciu na poslednú chvíľu. Identifikácia látky, overenie situácie v SIEF-e, určenie najlepšieho postupu pre registráciu látok si vyžaduje čas.
Podrobnejšie informácie sú dostupné na našich webových stránkach: http://www.ekotox.sk/reach-mainmenu-242/zavadzanie-syst-reach-mainmenu-113 , http://www.ekotox.sk/reach-mainmenu-242/kontrola-a-sankcie

  • Oblasť: REACH konferencia 22.- 23. máj 2017 Praha Průhonice

Organizujeme 10 ročník konferencie REACH, ktorá bude zameraná predovšetkým na implementáciu REACH a CLP legislatívy v malých a stredných podnikoch (SMEs) t.j. registrácia nízko objemových chemické látok (1 - 100 ton/rok).

Bližšie informácie ako aj registračný formulár sú dostupné na našej webovej stránke: http://reachconference.eu/
V prípade Vášho záujmu sa registrujte na adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

  • Oblasť: ŠKOLENIA

Organizujeme školenia a semináre prednostne v oblasti manažmentu chemických látok. Súvisiace oblasti: chemická legislatíva REACH, CLP, biocídy, kozmetické výrobky...

Kompletný zoznam ponúkaných školení je uvedený na našich webových stránkach: https://reachtraining.eu/skolenia-sk
V prípade Vášho záujmu, je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného online formulára na horeuvedenej webovej stránke.

  • Oblasť: CHEMICKÝ MANAŽMENT

Ponúkame Vám poradenstvo šité na mieru pre chemický manažment vo Vašom podniku, zavedenie systému kontroly rizík vyplývajúcich z používania látok a zmesí vrátane komunikácie v dodávateľskom reťazci, dopadov chemickej legislatívy a REACH na jednotlivé výrobky resp. produkty a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia.

Ponúkame vypracovanie doleuvedených dokumentov:
•    Prevádzkový poriadok a posudok o riziku - v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemických faktorov pri práci
(bližšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke: http://www.ekotox.sk/konzultacne-sluzby/ochrana-zdravia-pri-pr-mainmenu-221/prevporiadok-mainmenu-223)
•    REACH a CLP skríning
(bližšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke: http://ekotox.sk/konzultacne-sluzby/reach-a-clp-manament)
•    KBÚ skríning - analýza stavu KBÚ + komunikácia v dodávateľskom reťazci
•    Expozičný scenár (ES) - vypracovanie ES(s) a ich implementácia vo Vašom podniku (t.j. škálovanie ES), s cieľom riadiť a zabezpečiť kontrolu rizík vyplývajúcich z používania chemických látok alebo zmesí.
(bližšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke: http://ekotox.sk/konzultacne-sluzby/expozicny-scenar)


V prípade Vášho záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification