Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
EN
 • Online Registrations

Announcement

ATTENTION! Karty bezpečnostných údajov31 May 2018 is the final deadline for substances in range of 1 - 100 tonnes per year. Remaining time:
FacebookTwitterGoogle

Actual info

Call for companies to continue their SIEF cooperation after the deadline

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Read more...
Povinnosti formulátora
There are no translations available.

AKÉ MÁTE POVINNOSTI AK STE FORMULÁTOR?

 1. Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok v súlade s nariadením CLP

  Následní užívatelia, ktorí uvádzajú látky a zmesi na trh, sú povinní klasifikovať látky v súlade s nariadením CLP. Smú použiť klasifikáciu, ktorú im poskytne dodávateľ alebo môžu tieto látky klasifikovať sami. Ak následní užívatelia používajú klasifikáciu odlišnú od tej, ktorú používajú ich dodávatelia, potom je treba, aby o tom podali hlásenie agentúre ECHA.
  Ak je látka alebo zmes klasifikovaná ako nebezpečná, musí byť príslušne označená a zabalená.

 2. Postúpenie informácií týkajúcich sa bezpečného používania vlastným zákazníkom

  Následní užívatelia, ktorí dodávajú nebezpečné látky ako také alebo v zmesi, sú povinní svojim zákazníkom postúpiť informácie týkajúce sa bezpečného používania látky. Vykonáva sa to pomocou KBÚ alebo v prípade potreby iným spôsobom.

  Následní užívatelia musia tieto informácie bezodkladne aktualizovať, ak:
  • sú k dispozícii nové informácie o opatreniach na zníženie rizík alebo o nebezpečnosti látky,
  • bola udelená alebo zamietnutá autorizácia,
  • bolo uložené obmedzenie.

Viac informácií o karte bezpečnostných údajov je na našej web stránke:
http://www.ekotox.sk/konzultacne-sluzby/karta-bezpecnostnych-udajov


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Následný užívateľ
Povinnosti výrobcov výrobkov
Kontrola a sankcie pre následných užívateľov

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification