Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
EN
  • Online Registrations

Announcement

ATTENTION! Karty bezpečnostných údajov31 May 2018 is the final deadline for substances in range of 1 - 100 tonnes per year. Remaining time:
FacebookTwitterGoogle

Actual info

Call for companies to continue their SIEF cooperation after the deadline

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Read more...
Orgány zodpovedné za presadzovanie nariadenia REACH
There are no translations available.

Orgány zodpovedné za presadzovanie nariadenia REACH na Slovensku

  • Slovenská obchodná inšpekcia a regionálne inšpektoráty – Zameriava sa na povinnosti distribútorov a dovozcov, najmä v relevantných oblastiach ochrany spotrebiteľa.
  • Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva – Zameriava sa na záväzky výrobcov a následných užívateľov, najmä v oblasti ochrany verejného zdravia.
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia – Zameriava sa na záväzky výrobcov a následných užívateľov, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany životného prostredia.
  • Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce – Zameranie na záväzky výrobcov a následných užívateľov pri inšpekciách zameraných na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov
  • Hlavný banský úrad a miestne banské úrady – Zameriava sa na povinnosti distribútorov a dovozcov, najmä v oblasti pyrotechnických výrobkov a výbušnín.
  • Colné orgány – Poskytuje ostatným orgánom na presadzovanie informácie o dovozcoch.
  • Ministerstvo obrany SR – Zameriava sa na činnosti vyplývajúce z úloh v oblasti obrany.


 

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification