Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
EN
  • Online Registrations

Announcement

ATTENTION! Karty bezpečnostných údajov31 May 2018 is the final deadline for substances in range of 1 - 100 tonnes per year. Remaining time:
FacebookTwitterGoogle

Actual info

Call for companies to continue their SIEF cooperation after the deadline

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Read more...
Povinnosť spoločností zverejňovať informácie
There are no translations available.

V oblasti EHS v súčasnosti existuje široká ponuka výrobkov a ich obalov, ktoré obsahujú chemikálie. Európska únia postupne sprísňuje požiadavky na spoločnosti, ktoré vyrábajú/dovážajú/dodávajú výrobky do EÚ. Podniky preto musia zabezpečovať detailné informácie o chemických látkach a zmesiach obsiahnutých vo svojich výrobkoch. Nariadenie REACH určuje/zakazuje/obmedzuje použitie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) a všetky údaje o nich uverejňuje prostredníctvom zoznamu kandidátskych látok (Kandidátsky zoznam).

Otázky potrebné zohľadniť pri predkladaní oznámenia:

  • Obsahuje môj výrobok látku zo zoznamu kandidátskych látok?
  • Môžete byť oslobodený od oznamovacej povinnosti?
  • Kedy treba predložiť oznámenie?

Viac na túto tému sa dočítate v článku: https://ekotoxcenters.eu/spotrebitel-2/


 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification