Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Čítať celý článok...
Povinnosť spoločností zverejňovať informácie

V oblasti EHS v súčasnosti existuje široká ponuka výrobkov a ich obalov, ktoré obsahujú chemikálie. Európska únia postupne sprísňuje požiadavky na spoločnosti, ktoré vyrábajú/dovážajú/dodávajú výrobky do EÚ. Podniky preto musia zabezpečovať detailné informácie o chemických látkach a zmesiach obsiahnutých vo svojich výrobkoch. Nariadenie REACH určuje/zakazuje/obmedzuje použitie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) a všetky údaje o nich uverejňuje prostredníctvom zoznamu kandidátskych látok (Kandidátsky zoznam).

Otázky potrebné zohľadniť pri predkladaní oznámenia:

  • Obsahuje môj výrobok látku zo zoznamu kandidátskych látok?
  • Môžete byť oslobodený od oznamovacej povinnosti?
  • Kedy treba predložiť oznámenie?

Viac na túto tému sa dočítate v článku: https://ekotoxcenters.eu/spotrebitel-2/


 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification