Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
EN
  • Online Registrations

Announcement

ATTENTION! Karty bezpečnostných údajov31 May 2018 is the final deadline for substances in range of 1 - 100 tonnes per year. Remaining time:
FacebookTwitterGoogle

Actual info

Call for companies to continue their SIEF cooperation after the deadline

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Read more...
Spotrebiteľské právo na informácie
There are no translations available.

Využite svoje právo na informácie

Právom každého spotrebiteľa je pýtať sa na obsah nebezpečných chemických látok vo výrobkoch, ktoré si kupuje. Európska chemická agentúra eviduje takéto chemikálie (tzv. látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy – SVHC) a informácie o nich v zozname kandidátkych látok (Kandidátsky zoznam). Zákon ukladá dodávateľovi povinnosť takéto informácie na vyžiadanie spotrebiteľom poskytnúť bezplatne do 45 dní.

Právo na informácie má spotrebiteľ špeciálne pri výrobkoch vymedzených v nariadení REACH. Ide napríklad o: nábytok, obuv, textil, športové vybavenie, hračky alebo elektronické zariadenia. Toto právo neplatí pre zmesi, ako napríklad kozmetika, liečivá, farby, čistiace prostriedky alebo potraviny.

Ako požiadať o informácie
Aké informácie by mal spotrebiteľ dostať
Ako postupovať, ak nepríde žiadna odpoveď

Pozrite si krátke video agentúry ECHA na túto tému: https://www.youtube.com/watch?v=7_fZN3K1ZM0

Viac na túto tému nájdete v článku: https://ekotoxcenters.eu/spotrebitel-2/


 


 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification