Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Registrácia chemických látok

Ekotoxikologické centrum Vám poskytuje odborné služby pre oblasť nariadenia REACH - príprava a realizácia registrácie, zastupovanie v SIEFe, tretia strana, výhradný zástupca, spracovanie registračnej dokumentácie - IUCLID, Chesar, outsourcing...
Tel: +421 (2) 4594 3712; skype: ekotox.bratislava; e-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Registrácia chemických látok podľa nariadenia REACH sa týka látok samotných, látok v zmesiach a v určitých prípadoch aj látok vo výrobkoch. Chemické látky, ktoré sú regulované inými právnymi predpismi, napríklad liečivá alebo radioaktívne látky, sú z požiadaviek nariadenia REACH čiastočne či úplne vyňaté.

Registrácia chemických látok je založená na princípe „jedna látka, jedna registrácia". To znamená, že výrobcovia a dovozcovia rovnakej látky musia predložiť svoju registráciu spoločne. Poskytnuté analytické informácie a informácie o spektrálnych charakteristikách by mali byť konzistentné a dostačujúce k potvrdeniu identity látky.

Za registráciu chemickej látky je obvykle účtovaný poplatok.

V momente ako poznáte identitu svojej látky, je treba zistiť, či je nutné túto látku registrovať, alebo či je od povinnosti registrácie oslobodená.

REACH Registrácia chemickej látky znamená, že predložíte agentúre ECHA dokumenty, ktoré preukazujú, že s látkou, s ktorou obchodujete, je zaobchádzané behom celého dodávateľského reťazca bezpečne, a že je zaistená ochrana ľudského zdravia a životného prostredia.

Dokumenty, ktoré musíte predložiť, závisia od objemu látky, ktorú uvádzate na trh, na jej nebezpečnosti a na tom, či sa látka používa iba ako medziprodukt pri výrobe inej látky za prísne kontrolovaných podmienok.

Tieto dokumenty je nutné predložiť v rámci registračnej dokumentácie. Registračná dokumentácia obsahuje popis použití látky, jej fyzikálno-chemické, ekotoxikologické a toxikologické vlastnosti a zároveň posúdenie nebezpečnosti a rizík, kde je uvedené, ako sú riziká, ktoré predstavuje používanie látky, kontrolované.

Registrácie chemických látok sa predkladajú vo formátu IUCLID pomocou nástoja REACH-IT. Vo väčšine prípadov je nutné uhradiť registračný poplatok.REACH Registrácia
Povolovanie
REACH/CLP audit
Expozičný scenár

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification